Podyplomowe Niestacjonarne Studium Metodologii Badań Naukowych

 
PODYPLOMOWE NIESTACJONARNE STUDIUM METODOLOGII BADAŃ NAUKOWYCHStudium przygotowuje słuchaczy, którzy nie są pracownikami naukowymi Uczelni, do odpowiedniego opracowania rozprawy doktorskiej lub habilitacyjnej uwzględniając najnowszą metodologię badań naukowych.
Uczestnictwo w Studium trwa 12 miesięcy, a każdy cykl studium rozpoczyna się 1 stycznia i kończy 31 grudnia bieżącego roku. Uczestnicy studium odbywają je zgodnie z planem opracowanym i podanym do wiadomości przez Kierownika Studium do dnia 31 stycznia każdego roku.

Nabór na rok 2019 prowadzimy do 31 stycznia.

DANE KONTAKTOWE:

mgr Hanna Więczkowska  hwieczko@ump.edu.pl

mgr Barbara Jaracz  bjaracz@ump.edu.pl

nr tel: 61 8547-140

Collegium Maius

ul. Fredry 10

61-701 Poznań

II piętro, pokój 250

 Nabór na 2019 rok

 

Warunki przyjęcia:Słuchaczem Studium może być osoba, która posiada tytuł zawodowy magistra, lekarza lub równorzędny. Kandydat składa następujące dokumenty do Oddziału Kształcenia Podyplomowego:1. Poszerzony protokół z posiedzenia Rady Katedry lub Zakładu, na którym zatwierdzony został projekt przewodu doktorskiego i propozycja promotora (wraz z listą obecności)

2. Zgodę Dziekana Wydziału, na którym przeprowadzony będzie przewód doktorski (wraz z podpisem Promotora) (WZÓR)

(w przypadku kiedy wniosek kierowany jest do Dziekana Wydziału Lekarskiego II prosimy składać go bezpośrednio w Oddziale Kształcenia Podyplomowego)

3. Wniosek do Kierownika Studium z prośbą o przyjęcie do Studium (WNIOSEK)

4. Pozytywną opinię właściwej Komisji Bioetycznej ( KOMISJA BIOETYCZNA UM Poznań - strona)

5. Kserokopię dyplomu  (prosimy o potwierdzenie kopii oryginałem dokumentu)

6. CV

7. Dwie fotografie (format legitymacyjny)

8. Dowód osobisty - do wglądu

PRZYJMUJEMY WYŁĄCZNIE KOMPLET DOKUMENTÓWUWAGAW ramach Studium uczestnik jest zobowiązany do odbycia obowiązkowych, zgodnych z programem zajęć i seminariów oraz konsultacji z opiekunem pracy.

Opłata za uczestnictwo w Studium w wysokości zgodnej z Uchwałą Senatu winna być uiszczona w dwóch ratach, pierwsza w ciągu miesiąca po uzyskaniu decyzji o przyjęciu na Studium i druga przed egzaminem z przedmiotu dodatkowego.

UWAGA !Uprzejmie informujemy, że złożenie dokumentów do Podyplomowego Niestacjonarnego Studium Metodologii Badań Naukowych nie jest równoznaczne ze złożeniem dokumentów do wszczęcia przewodu doktorskiego.

Aby wszcząć przewód doktorski na Wydziale Lekarskim II należy złożyć drugi komplet dokumentów wyszczególnionych na stronie www.ump.edu.pl/ Wydział Lekarski II /Stopnie i Tytuły Naukowe/ Przewód doktorski - wykaz wymaganych dokumentów.

TERMINY SPOTKAŃ SŁUCHACZY STUDIUM W 2019 roku:

 
PROGRAM PODYPLOMOWEGO NIESTACJONARNEGO STUDIUM METODOLOGII BADAŃ NAUKOWYCH

REGULAMIN STUDIUM

ZARZĄDZENIE JM REKTORA NR 111/15