Doktoraty

Senat Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu na posiedzeniu w dniu 03 czerwca 2020 r. nadał stopień doktora nauk medycznych i nauk o zdrowiu, w dyscyplinie nauki medyczne niżej wymienionym osobom :   

1.mgr biologii Beacie Maćkowiak z Katedry i Zakładu Patofizjologii UM w Poznaniu. Rozprawa doktorska pt.“Wpływ dializy otrzewnowej na czynność mezotelium otrzewnowego“.

Promotor:  prof. dr hab. Andrzej Bręborowicz   

Publiczna obrona odbyła się 03.03.2020 r.  

2.lek. Hubertowi Stępakowi z Kliniki Chirurgii Naczyniowej, Wewnątrznaczyniowej, Angiologii i Flebologii UM w Poznaniu. Rozprawa doktorska pt. „Ocena ryzyka pęknięcia tętniaka aorty brzusznej w badaniach obrazowych”.

Promotor:  prof. dr hab. Zbigniew Krasiński     

Publiczna obrona odbyła się 03.03.2020 r.

3.lek. Mateuszowi Szewczykowi z Katedry i Kliniki Chirurgii Głowy, Szyi i Onkologii Laryngologicznej UM w Poznaniu. Rozprawa doktorska pt.“Ocena ekspresji receptorów estrogenów, progesteronu i herceptyny w wybranych nowotworach złośliwych ślinianek“.

Promotor:  prof. dr hab. Wojciech Golusiński      

Publiczna obrona odbyła się 10.03.2020 r.     ( praca wyróżniona )

4.lek. dent. Magdalenie Ogińskiej z Prywatnej Praktyki Stomatologicznej w Ratajach (PNSMBN). Rozprawa doktorska pt. „Wpływ środowiskowej ekspresji na fluorki na stan uzębienia dzieci przedszkolnych w oparciu o badania kliniczne, ankietowe i laboratoryjne”.

Promotor: dr hab. Justyna Opydo-Szymaczek

Promotor pomocniczy: dr n. med. Natalia Torlińska-Walkowiak                  

Publiczna obrona odbyła się 10.03.2020 r.

5.lek. Pawłowi Chodórowi, rezydentowi z Kliniki Ortopedii Ogólnej, Onkologicznej i Traumatologii Ortopedyczno-Rehabilitacyjnego Szpitala Klinicznego im. W. Degi w Poznaniu (PNSMBN). Rozprawa doktorska pt. „Identyfikacja chorych o podwyższonym ryzyku wystąpienia przewlekłych dolegliwości bólowych stawu kolanowego po totalnej endoprotezoplastyce”.

Promotor:  prof. dr hab. Jacek Kruczyński       

Publiczna obrona odbyła się 10.03.2020 r. ( praca wyróżniona )

 

Zobacz także