Profesura - dokumenty

Profesura w nowym trybie 


Zgodnie z zapisami dotyczącymi nadania tytułu profesora a wynikającymi z ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym, ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki oraz o zmianie niektórych innych ustaw,
oraz Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora

tytuł profesora może być nadany osobie, która uzyskała stopień doktora habilitowanego lub osobie, która nabyła uprawnienia równoważne z uprawnieniami doktora habilitowanego oraz:

1) posiada osiągnięcia naukowe znacznie przekraczające wymagania stawiane w postępowaniu habilitacyjnym,
2) posiada doświadczenie w kierowaniu zespołami badawczymi realizującymi projekty finansowane w drodze konkursów krajowych lub zagranicznych lub odbyła staże naukowe w instytucjach naukowych, w tym zagranicznych, lub prowadziła prace naukowe w instytucjach naukowych, w tym zagranicznych,
3) posiada osiągnięcia w opiece naukowej – uczestniczyła co najmniej:
a) raz w charakterze promotora w przewodzie doktorskim zakończonym nadaniem stopnia oraz
b) raz w charakterze promotora pomocniczego w przewodzie doktorskim zakończonym nadaniem stopnia lub uczestniczy w charakterze promotora w otwartym przewodzie doktorskim, oraz
c) dwa razy w charakterze recenzenta w przewodzie doktorskim lub w przewodzie habilitacyjnym lub w postępowaniu habilitacyjnym.

Ponadto, oprócz kryteriów podanych wyżej,  w naszej Uczelni obowiązuje Uchwała Senatu nr 157/2017 z dn. 28 lczerwca 2017 r. mówiąca o konieczności bycia promotorem w d w ó c h ukończonych przewodach doktorskich i jednym w toku.


Osoba ubiegająca się o nadanie tytułu profesora przedstawia Dziekanowi Wydziału Lekarskiego II podanie o nadanie tytułu profesora, do którego załącza :

1)poświadczone przez jednostkę organizacyjną przeprowadzającą postępowanie o nadanie tytułu profesora kopie dokumentów potwierdzających posiadanie stopni doktora i doktora habilitowanego albo decyzji o nabyciu uprawnień równoważnych uprawnieniom wynikającym z posiadania stopnia doktora habilitowanego, wydanych na podstawie art. 21a ustawy oraz kopię dowodu osobistego;
po 2 egz oraz skany tych dokumentów na 1 płycie CD RW

2) zestawienie dorobku 2 egz.

Poniższe dokumenty wymienione w punktach od 3 do 8 należy złożyć w 6 egzemplarzach w oddzielnych teczkach oraz na 11 płytach CD. (5 dla recenzentów i 6 dla członków Komisji) przy czym autoreferat w języku angielskim może być tylko w 1 egzemplarzu i na 1 płycie, najlepiej na tej z zeskanowanymi dyplomami.
Wszystkie dokumenty powinny być podpisane.

3) bibliometryczne podsumowanie dorobku naukowego poświadczone przez upoważnionego pracownika Biblioteki Głównej Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu;

4) autoreferat, w języku polskim i angielskim przedstawiający:
a) osiągnięcia naukowe albo artystyczne,
b) osiągnięcia w zakresie opieki naukowej i kształcenia młodej kadry, w tym informację o zakończonych nadaniem stopnia przewodach doktorskich, w których osoba ta uczestniczyła w charakterze promotora lub promotora pomocniczego, otwartych przewodach doktorskich, w których uczestniczy w charakterze promotora, oraz sporządzonych recenzjach w przewodach doktorskich, przewodach habilitacyjnych lub postępowaniach habilitacyjnych,
c) działalność popularyzującą naukę;

5)wykaz osiągnięć w pracy naukowej przed uzyskaniem stopnia doktora habilitowanego w języku polskim; (załacznik nr 1)

6) ankietę oceny osiągnięć naukowych po uzyskaniu stopnia doktora habilitowanego, ze wskazaniem, które z tych osiągnięć uznaje za najważniejsze, w języku polskim; (załącznik nr 2)

7) życiorys, w języku polskim;

8) kilka (do 10) prac kandydata uznanych przez niego za najważniejsze, w postaci publikacji naukowych, dokumentacji lub opisu opracowań technologicznych, konsultacyjnych bądź wynalazków;

9) kwestionariusz osobowy z fotografią, zawierający informacje aktualne w chwili wysunięcia wniosku 3 egz. (załącznik nr 3)

10) skrócony oraz opisowy wniosek o nadanie tytułu profesora przygotowany wg wzorów znajdujących się odpowiednio w załaczniku nr 4 i załączniku nr 5
(Tych dokumentów proszę nie drukować lecz przesłać e-mailem na adres Dziekanatu pod koniec postępowania)

Po złożeniu dokumentów Dziekan zwołuje posiedzenie stałej wydziałowej komisji opiniującej wnioski o tytuł naukowy profesora, której zadaniem jest ocena osiągnięć kandydata/tki i opinia w sprawie wszczęcia postępowania, oraz zaproponowanie 10 kandydatów na recenzentów (osoby spoza Rady jednostki kandydata/tki oraz Rady jednostki przeprowadzającej postępowanie, które posiadają tytuł profesora).

Po uzyskaniu pozytywnej opinii komisji wniosek zostaje skierowany na najbliższe posiedzenie Rady Wydziału, gdzie zostaje podjęta uchwała o wszczęciu postępowania o nadanie tytułu naukowego profesora oraz o wyznaczeniu 10 kandydatów na recenzentów.

W kolejnym etapie, Rada jednostki przekazuje Centralnej Komisji ww. uchwały wraz z dokumentami przygotowanymi przez kandydata/tkę do tytułu profesora. Centralna Komisja wyznacza spośród zaproponowanych 10 osób lub innych osób pięciu recenzentów, do których Dziekan zwraca się z prośbą o wykonanie recenzji (okres przygotowania recenzji nie może być dłuższy niż 2 miesiące). Recenzje są umieszczane na stronie internetowej Centralnej Komisji, a Rada jednostki, po zapoznaniu się ze wszystkimi recenzjami, podejmuje uchwałę w sprawie poparcia albo odmowy poparcia wniosku o nadanie tytułu profesora. Uchwała ta jest następnie ogłaszana na stronie uczelni oraz Centralnej Komisji.
Rada właściwej jednostki organizacyjnej po podjęciu uchwały popierającej wniosek o nadanie tytułu profesora przesyła go wraz z aktami postępowania, w terminie 1 miesiąca od podjęcia uchwały, do Centralnej Komisji. Centralna Komisja podejmuje uchwałę o przedstawieniu albo o odmowie przedstawienia kandydata do tytułu profesora w terminie do 6 miesięcy od dnia otrzymania uchwały.
W przypadku podjęcia decyzji pozytywnej Centralna Komisja, w terminie 1 miesiąca od podjęcia uchwały o przedstawieniu kandydata do tytułu, składa do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wniosek o nadanie tytułu profesora.