Przewód doktorski - dokumenty

1. Postępowanie w przewodzie doktorskim wszczętym do końca kwietnia 2019 roku 

2. Uprawnienia UM do nadawania stopnia doktora nauk

3.Wykaz dokumentów do kontynuacji przewodu doktorskiego na podstawie manuskryptu:

- załącznik nr 1 (ujednolicone zasady pisania doktoratu)

- załącznik nr 2 (oświadczenie do biblioteki - składamy po obronie pracy doktorskiej)

- Załącznik nr 3 (wniosek o otwarcie przewodu)

- załącznik nr 4 (kwestionariusz osobowy)

- załącznik nr 5 (prezentacja na Radę Wydziału)

4. Wykaz dokumentów do kontynuacji przewodu doktorskiego na podstawie cyklu publikacji:

- załącznik nr 3 (wniosek o otwarcie przewodu)

- załącznik nr 4 (kwestionariusz osobowy)

- załącznik nr 5 (prezentacja na Radę Wydziału)

5. Wykaz czasopism naukowych ABC dostępny jest na stronie internetowej MNiSW.

6. Postępowanie w sprawie nadania stopnia naukowego doktora - wszczęte do 30 kwietnia 2019 r. 

7. Postępowanie w sprawie nadania stopnia naukowego doktora - wszczynane po 1 października 2019 r. 

Uwaga!!!!!

Uchawła Senatu nr 203/2019 z 27 listopada 2019r.

Zarządzenie nr 15/20 - dotyczące wysokości opłat za przeprowadzenie postępowania o nadanie stopnia doktora  

Antyplagiat - Zarządzenie

Wykaz czasopism ABC

a/ wniosek kandydata o wybór promotora

b/ oświadczenie promotora/poromotorów/promotora pomocniczego 

c/ kwestionariusz osobowy

d/ kserokopia dyplomu ukończenia Uczelni Wyższej (potwierdzona za zgodnośc z oryginałem)