< Cofnij

Diamentowy grant po raz IX

Diamentowy grant po raz IX

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłosiło IX edycję Diamentowego Grantu.

Jest to program adresowany do wybitnie uzdolnionych (1) absolwentów studiów pierwszego stop-nia, którzy otrzymali tytuł zawodowy licencjata lub inżyniera albo równorzędny w roku ogłoszenia konkursu, oraz (2) studentów jednolitych studiów magisterskich lub odpowiednich, którzy ukończyli trzeci rok studiów w roku ogłoszenia konkursu i kontynuują naukę, a w przypadku jednolitych stu-diów magisterskich trwających 6 lat – studenci, którzy ukończyli czwarty rok studiów.

Termin złożenia aplikacji - za pośrednictwem systemu osf upływa z dniem 27 stycznia 2020 roku.

Szczegółowe informacje o programie są dostępne pod linkiem

https://www.gov.pl/web/nauka/ogloszenie-ix-edycji-konkursu-w-ramach-programu-diamentowy-grant