Przeniesienia na Wydział Medyczny

Przeniesienie z innej uczelni na Wydział Medyczny UMP

Student innej uczelni, po zaliczeniu I-go roku studiów może ubiegać się o przyjęcie na studia na tym samym kierunku studiów na Uniwersytecie Medycznym im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.

Na Wydziale Medycznym można ubiegać się o przeniesienie na kierunki: lekarsko-dentystyczny, techniki dentystyczne, protetyka słuchu, optometria, elektroradiologia, dietetyka, biotechnologia medyczna, neurobiologia.

Kandydat zobowiązany jest do spełnienia wszystkich warunków przeniesienia określonych w Regulaminie Studiów UMP

(uchwała Senatu UMP nr 70/2020 z 29.04.2020 r, § 12, § 13).

Regulamin Studiów

 

Termin składania dokumentów: od 01 do 31 sierpnia 2021r. dla roku akademickiego rozpoczynającego się 1 października 2021 r.

Wniosek o przeniesienie

Załączniki do wniosku:

  1. Zgoda uczelni macierzystej na przeniesienie.
  2. Zaświadczenie o przebiegu studiów (wykaz zaliczonych zajęć wraz z efektami uczenia się, uzyskane oceny, punkty ECTS, średnia ocen z egzaminów z zaliczonych lat studiów)
  3. Odpis świadectwa ukończenia szkoły średniej
  4. Odpis świadectwa dojrzałości
  5. Oświadczenie studenta o niekaralności dyscyplinarnej