Kierunki studiów - informacje

Lekarsko - dentystyczny

Przeddyplomowy program nauczania stomatologii jest realizowany podczas 5-ciu lat studiów podzielonych na 10 semestrów. Pierwsze dwa lata studiów obejmują głównie dziedziny podstawowe, a także pewne przedmioty z zakresu stomatologii. Na trzecim roku studiów rozpoczynają się zajęcia kliniczne, które podczas ostatnich dwóch lat studiów tj. na 4 i 5 roku stanowią podstawę programu nauczania. Poza przedmiotami obowiązkowymi studenci mają do wyboru około 30 przedmiotów fakultatywnych, spośród których zobowiązani są wybrać określoną liczbę godzin, kierując się własnymi zainteresowaniami. Zajęcia przedkliniczne i kliniczne z przedmiotów stomatologicznych prowadzone są w Collegium Stomatologicum przy ul. Bukowskiej 70, w którym znajdują się wszystkie Katedry, Zakłady i Kliniki Stomatologiczne.

 

Dietetyka

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 13 czerwca 2006 r. w sprawie nazw kierunków studiów, kształcenie w zawodzie dietetyka uzyskało status kształcenia na poziomie studiów dwustopniowych: licencjackich i magisterskich.

Zgodnie z decyzją Ministerstwa Zdrowia i Uchwałą Senatu Akademii Medycznej w Poznaniu, w roku akademickim 2006/2007 został utworzony na Wydziale Lekarskim II AM nowy kierunek studiów dwustopniowych DIETETYKA.

Dietetyka to intensywnie rozwijająca się dziedzina nauki zajmująca się żywnością i żywieniem człowieka w zdrowiu oraz chorobie. Poprzez interdyscyplinarny charakter i ciągły rozwój obejmuje coraz szersze obszary nauki, przemysłu i usług. W związku z bardzo szeroką i zróżnicowaną tematyką w dziedzinie dietetyki w krajach wysokorozwiniętych pojawiają się tendencje do wyodrębniania specjalistycznych kierunków. Według standardów EFDA – European Federation of The Associations of Dietitians (2005) kształcenie dietetyków powinno odbywać się w ramach trzech specjalności, które również mają zostać wprowadzone w naszej uczelni:
• The clinical dietitian
• The administrative dietitian
• The public Heath and community dietitian

Postęp wiedzy o wpływie żywienia na rozwój chorób oraz możliwości wspomagania procesu terapeutycznego poprzez odpowiednie modyfikowanie diety, rozwój suplementów diety oraz sztucznych form żywienia (żywienie dojelitowe oraz pozajelitowe) spowodował, że na rynku pracy pojawiło się zapotrzebowanie na wykwalifikowanych specjalistów w tej dziedzinie.
Dietetyk to tzw. inny zawód medyczny, dla którego głównymi miejscami zatrudnienia są:
- placówki lecznictwa (szpitale wszystkich typów),
- lecznictwo ambulatoryjne, gabinety dietetyczne poradni specjalistycznych,
- placówki służb społecznych,
- sanatoria, domy wczasowe,
- placówki oświatowe,
- placówki żywienia zbiorowego,
- działy higieny żywności,
- zakłady przemysłu spożywczego,
- zakłady produkujące wyposażenie i sprzęt gastronomiczny,
- firmy rzeczników patentowych.

Studia dzienne, pierwszego stopnia - licencjackie trwają 3 lata (6 semestrów).

Studia dzienne, drugiego stopnia - magisterskie trwają 2 lata (4 semestry) i stanowią uzupełnienie kształcenia pierwszego stopnia.

Biotechnologia medyczna

Zgodnie z decyzją Ministerstwa Zdrowia, Państwowej Komisji Akredytacyjnej i Uchwałą Senatu Akademii Medycznej w Poznaniu, w roku akademickim 2005/2006 został utworzony na Wydziale Lekarskim II AM nowy kierunek studiów BIOTECHNOLOGIA ze specjalnością biotechnologia medyczna.

Biotechnologia należy do grupy najbardziej dynamicznie rozwijających się dziedzin nauki na świecie i wraz z ciągłym rozwojem obejmuje coraz szersze obszary nauki i przemysłu. Również w planach perspektywicznych Rządu RP biotechnologia zalicza się do priorytetowych.

W związku z bardzo szeroką i zróżnicowaną tematyką oraz ogromem informacji, jakie obejmuje biotechnologia w krajach wysokorozwiniętych pojawiają się tendencje do wyodrębniania specjalistycznych kierunków w obrębie tej dziedziny. Dlatego tez, po raz pierwszy w Poznaniu, w naszej Uczelni uruchomiono na kierunku biotechnologia specjalność biotechnologia medyczna, której standardy nauczania są unikalne i stworzone na konkretne zapotrzebowanie rynku pracy. Rozwój biofarmaceutyki, genoterapii i diagnostyki molekularnej spowodował, że na rynku pracy pojawiło się zapotrzebowanie na wykwalifikowanych specjalistów w tej dziedzinie znających szczególnie biotechnologie stosowane w ochronie zdrowia, zasady prowadzenia badań leków, metody projektowania bioproduktów i ich testowania w modelach przedklinicznych i u ludzi. Potrzeby te zgłaszają liczne firmy farmaceutyczne, firmy nadzorujące badania kliniczne, instytuty naukowe, szpitale kliniczne, akademie medyczne, a także firmy prawnicze i firmy rzeczników patentowych.

W roku akademickim 2005/2006 rozpoczęto kształcenie na kierunku Biotechnologia w trybie studiów jednolitych magisterskich. Natomiast począwszy od roku 2006/2007 przyjmowani są studenci na studia I stopnia, licencjackie (3 lata). W roku akademickim 2009/2010 odbył się pierwszy nabór na studia II stopnia (dwuletnie uzupełniające magisterskie).
Studenci poza przedmiotami obowiązkowymi mają do wyboru także przedmioty fakultatywne, spośród których zobowiązani są wybrać określoną liczbę godzin, kierując się własnymi zainteresowaniami.

Kierunek Biotechnologia medyczna I stopnia obejmuje zakres wiedzy niezbędny do sprawnego poruszania się w obszarach biologii molekularnej wykorzystywanej w medycynie, współczesnych metod biologii eksperymentalnej i technologii. Istotną cechą biotechnologii jest jej kompleksowość i multidyscyplinarność. Stąd kierunek cechuje się kształceniem studenta kreatywnego, zdolnego do podejmowania zadań o charakterze interdyscyplinarnym w ramach współpracy ze specjalistami z pokrewnych dziedzin.

Głównym celem kształcenia na studiach drugiego stopnia Biotechnologii medycznej jest poszerzenie wiedzy biologicznej, która ma zastosowanie  w diagnostyce chorób genetycznych, analizie zmian na poziomie DNA, RNA i białek,  biologii komórki nowotworowej, inżynierii genetycznej i wirusologii molekularnej. Student poznaje metody powstania i zastosowania leków biotechnologicznych oraz ideę terapii personalizowanej.

 

Optometria

Optometria jest to interdyscyplinarna dziedzina wiedzy stosowanej, której głównym przedmiotem zainteresowania jest proces widzenia, a szczególnie wszystko to, co służy ochronie, usprawnieniu, zachowaniu i rozwojowi tego procesu. Optometria mieszcząca się w obszarze nauk medycznych powiązana jest również z innymi dyscyplinami, których obszar zainteresowania stanowi w mniejszym lub większym stopniu układ wzrokowy takimi, jak: okulistyka, optyka okularowa, psychologia, techniki oświetleniowe, pedagogika i tyflopedagogika, czy sztuki piękne.

Od roku akademickiego 2012/2013 w Uniwersytecie Medycznym im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu rozpoczęto kształcenie studentów licencjackich studiów dziennych I stopnia na kierunku Optometria ze specjalnością optyka okularowa, natomiast od roku akademickiego 2015/2016 uruchomione zostały dzienne studia magisterskie II stopnia na kierunku Optometria.

Programy studiów licencjackich i magisterskich kierunku Optometria oparte są na nowoczesnych europejskich i światowych programach akademickich z zakresu optometrii, co zapewnia wysoki poziom zdobywanej wiedzy i rozwijanych umiejętności.

Studenci zarówno studiów licencjackich, jak i magisterskich na kierunku Optometria powinni posiadać predyspozycje psychofizyczne do pracy z ludźmi w różnym wieku i z różnymi defektami wzrokowymi oraz wiedzę i umiejętności do propagowania zachowań prozdrowotnych w ramach profilaktyki zaburzeń narządu wzroku.

Wiedza i praktyczne umiejętności studentów oparte na szerokich podstawach nauk ścisłych i medycznych oraz ugruntowane w trakcie zajęć praktycznych umożliwiają absolwentom I stopnia kierunku Optometria podjęcie samodzielnego wykonywania zawodu optyka okularowego. Zgodnie z posiadaną wiedzą i umiejętnościami uzyskanymi podczas studiów absolwent jest przygotowany do dobierania opraw korekcyjnych i innych pomocy wzrokowych według zaleceń okulisty lub optometrysty, kompetentnej sprzedaży soczewek kontaktowych i środków do ich pielęgnacji; przeprowadzania pomiarów w zakresie niezbędnym dla potrzeb wykonywania okularów; konserwacji wszelkiego typu okularów i innych pomocy wzrokowych oraz udzielania instruktażu w zakresie posługiwania się pomocami wzrokowymi. Nasi absolwenci znajdują zatrudnienie w zakładach optycznych, zakładach projektujących lub produkujących soczewki oraz sprzęt optyczny, firmach dystrybuujących produkty optyczne.

Absolwent studiów pierwszego stopnia kierunku optometria ma możliwość kontynuacji nauki poprzez  podjęcie studiów drugiego stopnia na kierunku Optometria Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu lub na kierunkach pokrewnych prowadzonych w innych polskich uczelniach wyższych.

Studia magisterskie II stopnia na kierunku Optometria stanowią kontynuację programową studiów I stopnia z zakresu optometrii.

Studenci studiów II stopnia przygotowywani są do wykonywania pomiarów parametrów układu wzrokowego, odkrywania odstępstw od norm fizjologicznych w celu dobrania, przepisania i wykonania korekcji za pomocą okularów, soczewek kontaktowych i innych pomocy wzrokowych, prowadzenia lub nadzorowania rehabilitacji układu wzrokowego, a w przypadku spostrzeżenia zmian sugerujących odstępstwa od norm fizjologicznych kierowania badanego do lekarza specjalisty. Znacznie rozszerzona wiedza i praktyczne umiejętności absolwenta oparte na szerokich podstawach klinicznych nauk medycznych oraz nauk ścisłych,  ugruntowane w trakcie zajęć praktycznych umożliwiają podjęcie samodzielnego wykonywania zawodu optometrysty. Zgodnie z posiadaną wiedzą i umiejętnościami uzyskanymi podczas studiów absolwent jest przygotowany do pracy w: gabinetach optometrycznych, współpracy z oddziałami okulistycznymi oraz specjalistycznymi poradniami okulistycznymi, a także pracy w firmach dystrybuujących produkty optyczne, w tym soczewki okularowe i kontaktowe oraz urządzenia medyczne.

Misją Uniwersytetu Medycznego jest najwyższej jakości kształcenie studentów kierunków z zakresu nauk medycznych, a więc również optometrystów, z wykorzystaniem nowoczesnych metod nauczania oraz stale modernizowanej bazy naukowo-dydaktycznej, przy jednoczesnym poszanowaniu norm etycznych oraz kodeksu deontologii zawodowej.

Dzięki kształceniu studentów na światowym poziomie, absolwenci Uniwersytetu są będą poszukiwanymi na rynku pracy specjalistami z zakresu optometrii.

 

Protetyka słuchu

Kierunek studiów Protetyka Słuchu I stopnia został uruchomiony na Wydziale Medycznym w roku akademickim 2023/2024 w odpowiedzi na rosnące zapotrzebowanie na kształcenie w zakresie nauk ścisłych, co przyczyniło się w sposób pośredni do wzrostu gospodarki opartej na wiedzy oraz rozwoju społeczeństwa wiedzy

Celem kształcenia jest wyposażenie studentów w wiedzę dotyczącą prawidłowego doboru  i dopasowania nowoczesnych pomocy słuchowych. Ponadto kompleksowe przygotowanie studenta w diagnostyce układu słuchowego. Absolwent jest przygotowany do pracy zarówno z dziećmi, osobami dorosłymi jak i starszymi. Ponadto przygotowanie do pracy interdyscyplinarnej (współpraca z lekarzami, logopedami, surdopedagogami). Wiedza ta w połączeniu ze znajomością podstaw analizy statystycznej ma zachęcać studentów do samodzielnego czytania i interpretowania wyników badań naukowych.

Absolwent po ukończeniu studiów licencjackich na kierunku Protetyka Słuchu uzyskuje tytuł licencjata protetyki słuchu. Posiada zarówno wiedzę teoretyczną oraz umiejętności praktyczne w zakresie zadań zawodowych właściwych dla danej specjalności. Jest przygotowany do kompetentnego wykonywania zawodu protetyka słuchu, w tym prowadzenia dokumentacji medycznej i współpracy ze specjalistami z zakresu laryngologii i audiologii; wykonywania pełnego zakresu badań subiektywnych i obiektywnych słuchu, profesjonalnego doboru i dopasowania aparatów słuchowych wraz z ich sprzedażą, opieki audioprotetycznej nad pacjentem niedosłyszącym w tym instruktażu użytkowania i konserwacji indywidualnych wkładek usznych oraz aparatów słuchowych, programowania i obsługi implantów słuchowych, obsługi urządzeń wspomagających słyszenie oraz prowadzenia działań profilaktycznych w zakresie higieny pracy i ochrony układu słuchowego.

 

Kierunek studiów protetyka słuchu II stopnia (profil ogólnoakademicki) prowadzony jest na Wydziale Medycznym Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, w ramach Katedry Biofizyki. Kierunek ten wyróżnia się na rynku edukacyjnym nowoczesną koncepcją kształcenia, wartościowym, unikatowym programem studiów oraz silną orientacją praktyczną, odpowiadającą potrzebom rynku pracy. Studia cechuje najwyższy poziom kształcenia o silnym ukierunkowaniu na interdyscyplinarne umiejętności i kompetencje absolwentów. Za programem, opracowanym przez Katedrę Biofizyki i Zakład Protetyki Słuchu, stoi wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu podobnych studiów, współpraca z krajowymi i zagranicznymi uczelniami, wymiana doświadczeń z otoczeniem społecznym uczelni oraz połączenie teorii z praktyką.

Inspiracją do utworzenia studiów drugiego stopnia na kierunku protetyka słuchu była refleksja nad prognozami demograficznymi dla Polski, występujący niedostatek wysoko kwalifikowanych kadr w tej dziedzinie oraz brak ścieżki rozwoju dla osób uprawiających zawód protetyka słuchu. Magister protetyki słuchu będzie skutecznym partnerem lekarza audiologa w działaniu diagnostyczno-leczniczo-rehabilitacyjnym na rzecz środowiska ludzi z zaburzeniami słuchu. Absolwent kierunku będzie właściwie przygotowany do wykonywania zadań zawodowych związanych z przeprowadzeniem kompleksowych badań słuchu, dokonywaniem podstawowych napraw i wymian elementów aparatów słuchowych, dopasowaniem aparatów słuchowych, diagnozowaniem ubytków słuchu pacjenta oraz sprawowaniem opieki nad pacjentami z aparatami słuchowymi. Ponadto będzie doskonale zorientowany w najnowszych technologiach, metodach i sposobach wspierania osób niedosłyszących.

Program studiów drugiego stopnia na kierunku protetyka słuchu obejmuje dyscypliny naukowe z zakresu medycyny, biofizyki, akustyki, statystyki, elektroniki i elektrotechniki, wraz z elementami nauk społecznych i ekonomicznych. Są to zatem studia interdyscyplinarne, poszerzające wiedzę, umiejętności i kompetencje absolwenta oraz realnie poprawiające konkurencyjność na wymagającym rynku pracy. Absolwenci tego kierunku mogą ubiegać się o pracę w punktach protetycznych, klinikach otolaryngologicznych, placówkach diagnostycznych, na uczelniach a także w ośrodkach dla osób niedowidzących i niewidomych czy domach pomocy społecznej.

Kierunek istnieje od roku 2014/2015. Obecnie jest jedynym w Polsce, kształcącym w zakresie protetyki słuchu na studiach drugiego stopnia. W trakcie tworzenia kierunku studiów Uczelnia nawiązała kontakt z potencjalnymi pracodawcami, konsultując z nimi Ramowy Program Nauczania. Co ważne, do udziału w procesie dydaktycznym pozyskano osoby aktywne zawodowo, cenione przez środowisko oraz zagwarantowano studentom praktyki zawodowe pozwalające na nabycie umiejętności aplikacyjnych w rzeczywistym środowisku pracy. Innowacyjność kształcenia związana jest zatem z realnym dostępem do wysokospecjalistycznego sprzętu diagnostycznego, klinicznego i pomiarowego.

Opracowany program nauczania niesie ze sobą wiele wartościowych, autorskich elementów niespotykanych w prowadzonych dotąd studiach licencjackich, poszerzając wiedzę, umiejętności oraz kompetencje w zakresie protetyki słuchu. Pozwala on na uzyskanie nowych umiejętności zawodowych osobom pracującym jako protetycy słuchu, a w konsekwencji na poprawę jakości życia osób niedosłyszących. Wśród innowacji w modelu kształcenia występuje ukierunkowanie prac magisterskich na praktyczne wykorzystanie ich wyników w pracy z osobami niedosłyszącymi, a także niedowidzącymi i niewidomymi. Podczas tworzenia prac mają dostęp do specjalistycznych pracowni wyposażonych w sprzęt najnowszej generacji.

Studenci kierunku studiów magisterskich Protetyka Słuchu mogą poszerzać i rozwijać swoje naukowe zainteresowania w ramach  prężnie działającego Koła Naukowego Protetyków Słuchu.

Kierunek studiów Protetyka Słuchu drugiego stopnia uzyskał certyfikat „Studia z Przyszłością” w I edycji konkursu organizowanego przez Fundację Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego oraz agencję PRC.
 

Techniki dentystyczne

Techniki dentystyczne są kierunkiem, którego założone efekty uczenia się studentów, merytoryczne treści kształcenia, oferowane przez kadrę dydaktyczną oraz przyszłe kariery zawodowe absolwentów lokalizują go w obszarze studiów medycznych. Są to wyłącznie studia 1 stopni Absolwenci tego kierunku zasilają kadry publicznych i niepublicznych ZOZ-ów oraz prowadzą własne pracownie techniczno-denty Należy także zaznaczyć, że w obszarze studiów medycznych nauczanie Techniki dentystycznej pozostaje w bliskiej relacji z kierunkiem Lekarsko-dentystycznym oraz ze Zdrowiem publicznym. Z listy wiedzy, umiejętności i kompetencji część efektów kształcenia pokrywa się z deskryptorami w/w kierunków (zakres nauk społecznych, prawa, ekonomii i finansów, organizacji i zarządzania, metodologii badań, kwalifikowanej pierwszej pomocy, komunikacji, postaw i wybranych elementów kształcenia lekarza dentysty). Kierunek ten odpowiada za przygotowanie absolwenta do: demonstrowania swojej wiedzy i umiejętności, wykorzystywania zdobytej wiedzy, umiejętności i innych kompetencji w aspekcie zawodowym oraz pozazawodowym, analizowania, krytycznej interpretacji i formułowania oryginalnych opinii i sądów, prowadzenia badań, komunikowania się w rożnych aspektach oraz rozwijania (poszerzania) swoich kwalifikacji (umiejętność uczenia się). Oczekiwane jest także wykazywanie postaw etycznych, specyficznych dla medycyny (szacunku dla pacjentów, empatii, altruizmu, odpowiedzialności i profesjonaliz Absolwenci kierunku Techniki dentystyczne uzyskują prawo do wykonywania zawodu po zaliczeniu egzaminu dyplom Zgodność programu kształcenia na kierunku Techniki dentystyczne wykazują związek z misją i strategią Uniwersytetu Medycznego i. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, która zakłada: „ odkrywanie i przekazywanie prawdy poprzez badania naukowe w zakresie szeroko rozumianych  nauk o życiu, kształcenie kadr medycznych z wykorzystaniem nowoczesnych metod nauczania oraz dbałość o stan zdrowia mieszkańców  Poznania , Wielkopolski i całego kraju.”Zasadniczym celem kształcenia na kierunku Techniki dentystyczne jest przygotowanie dowykonywania zawodu technika dentystycznego.Cele programu kształcenia:

Dostarczenie:

- wiedzy i umiejętności z zakresu technologii wykonywania protez stałych, ruchomych,

nietypowych i ekoprotez, szyn, obturatorów i aparatów ortodontycznych stosowanych w rehabilitacji, leczeniu i profilaktyce chorób oraz wad narządu żucia zgodnie z projektem przekazanym przez lekarza dentystę,

- wiedzy i umiejętności z zakresu technologii wykonywania napraw uzupełnień protetycznych i aparatów ortodontycznych.

Przygotowanie:

- do wykonywania pracy w zakładach opieki zdrowotnej, prowadzenia własnej pracowni techniczno-dentystycznej oraz pracy w szkolnictwie-po ukończeniu specjalności nauczycielskiej (zgodnie z wzorcowymi efektami kształcenia przygotowującymi do wykonywania zawodu nauczyciela),

- do podjęcia studiów II stopnia,

Umożliwienie:

- opanowania języka obcego na poziomie B2 (włącznie z posługiwaniem się językiem specjalistycznym z zakresu problematyki stomatologicznej),

- integracji wiedzy z zakresu nauk ogólnych, podstawowych i humanistycznych z wiedzą i umiejętnościami kierunkowymi,

- opanowania umiejętności udzielania pierwszej pomocy

Rozwinięcie umiejętności samodzielnego rozwiązywania problemów zawodowych, podejmowania decyzji, gromadzenia, przetwarzania oraz pisemnego i ustnego przekazywania

informacji, a także pracy zespołowej, w tym w zespole stomatologicznym.Nauczenie zasad obsługi i utrzymania sprzętu, urządzeń i linii technologicznych pracowni techniki dentystycznej z uwzględnieniem przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i środowiska oraz wymagań ergonomii.

Cele kształcenia powinny być osiągnięte poprzez przyswojenie, reprodukowanie, rozumie-nie i utrwalenie wiedzy oraz jej stosowanie w sytuacjach typowych (zawodowych) i nietypowych (problemowych), nabycie umiejętności zawodowych i pozazawodowych oraz wykształcenie innych kompetencji wynikających z obszaru studiów medycznych.

Pełna realizacja programu powinna umożliwić absolwentowi osiągnięcie efektów kształcenia we wszystkich 3 zakresach na poziomie ostatecznym (tj. bez możliwości progresji) i uzyskanie dyplomu licencjata, wykonywania pracy w zakładach opieki zdrowotnej, prowadzenia własnej pracowni techniczno-dentystycznej, do podjęcia studiów II stopnia.

Studia I stopnia na kierunku Techniki dentystyczne umożliwiają:

- opanowanie języka obcego na poziomie B2 (włącznie z posługiwaniem się językiem specjalistycznym z zakresu problematyki stomatologicznej),

- integracji wiedzy z zakresu nauk ogólnych, podstawowych i humanistycznych z wiedzą i  umiejętnościami kierunkowymi,

- opanowania umiejętności udzielania pierwszej pomocy.

- rozwinięcie umiejętności samodzielnego rozwiązywania problemów zawodowych, podejmowania decyzji, gromadzenia, przetwarzania oraz pisemnego i ustnego przekazywania  informacji, a także pracy zespołowej w zespole stomatologicznym.

- opanowania zasad obsługi i utrzymania sprzętu, urządzeń i linii technologicznych pracowni techniki dentystycznej z uwzględnieniem przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy,

  -  ochrony przeciwpożarowej i środowiska oraz wymagań ergonomii

   Cele kształcenia powinny być osiągnięte poprzez przyswojenie, reprodukowanie, rozumienie i utrwalenie wiedzy oraz jej stosowanie w sytuacjach typowych (zawodowych) i nietypowych (problemowych), nabycie umiejętności zawodowych i pozazawodowych oraz wykształcenie innych kompetencji wynikających z obszaru studiów medycznych.  

Pełna realizacja programu powinna umożliwić absolwentowi osiągnięcie efektów kształcenia we wszystkich 3 zakresach na poziomie ostatecznym  i uzyskanie dyplomu Licencjata.

 

Neurobiologia

Zakres kształcenia studentów na kierunku Neurobiologia, studia II stopnia, jest w znaczącym stopniu uwarunkowany zakresem działalności naukowo-badawczej kadry dydaktycznej czterech  jednostek organizujących ten kierunek studiów tj. Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu, Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu oraz Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu, co gwarantuje wysoki poziom realizowanych zajęć. Studia na kierunku Neurobiologia zawierają szeroki wachlarz przedmiotów umożliwiających osiągnięcie wszystkich efektów kształcenia zdefiniowanych dla tego kierunku i poziomu kształcenia.

Celem studiów na kierunku Neurobiologia jest:

a)wyposażenie studenta w rozbudowaną, specjalistyczną wiedzę, integrującą informacje z zakresu biologii, biochemii, anatomii, fizjologii, neuropsychologii z elementami nauk medycznych, głównie neurologii, neurochirurgii i  neurorehabilitacji;

b)zapoznanie studenta z rozwojem, strukturą i funkcją układu nerwowego człowieka oraz zwierząt na różnych poziomach jego organizacji;

c)przekazanie wiedzy i umiejętności umożliwiających studentowi analizowanie funkcjonowania układu nerwowego w aspektach: molekularnym, komórkowym, systemowym, poznawczym i behawioralnym

d)uzyskanie przez studenta wiedzy o molekularnych i komórkowych mechanizmach funkcjonowania mózgu i innych części układu nerwowego w warunkach prawidłowych i patologii oraz wskazanie możliwości wykorzystania tej wiedzy w terapii eksperymentalnej.

Po zakończeniu kształcenia absolwent uzyskuje tytuł magistra w zakresie neurobiologii. Posiada praktyczne umiejętności zaplanowania i praktycznego zastosowania zaawansowanych metod i technik (uwzględniając zwierzęce organizmy modelowe), dzięki którym może zrealizować własny projekt z zakresu neurobiologii. Potrafi wnikliwie analizować i interpretować zebrane wyniki badań empirycznych własnych, jak również opisanych w publikacjach naukowych, w tym anglojęzycznych, związanych z różnymi obszarami neurobiologii.

 

Elektroradiologia

Elektroradiologia jest kierunkiem studiów, należącym do obszaru kształcenia zawierającego nauki medyczne, nauki o zdrowiu oraz nauki o kulturze fizycznej.  Absolwent kierunku jest przygotowany do pracy w zakładach diagnostyki obrazowej, wykorzystującej promieniowanie jonizujące, pole elektryczne, pole magnetyczne oraz ultradźwięki. Powiązany jest z kierunkiem lekarskim oraz zawodem fizyka medycznego poprzez radioterapię, medycynę nuklearną oraz ochronę radiologiczną. Do nauk o zdrowiu przyporządkowuje się go dzięki radiofarmakologii oraz dużemu wpływowi nauk społecznych na całość systemu kształcenia. Kierunek elektroradiologia prowadzony jest na Wydziale Medycznym od 01.10.2019r.

Absolwent studiów na kierunku Elektroradiologia samodzielnie lub w zespole świadczy usługi medyczne z zakresu zastosowania promieniowania jonizującego, pola magnetycznego, pierwiastków promieniotwórczych, pola elektrycznego.

Musi ponadto samodzielnie udzielać świadczeń medycznych z zakresu diagnostyki obrazowej (rentgenodiagnostyki klasycznej, zaawansowanych metod radiologicznych takich jak tomografia komputerowa, rezonans magnetyczny), elektromedycyny (elektrokardiografii, elektroencefalografii, elektromiografii, audiometrii, metod bioimpedacyjnych), radioterapii (tele- i brachyterapii), medycyny nuklearnej i umieć współpracować w zespole interdyscyplinarnym, np. w radiologii interwencyjnej (pracownia hemodynamiki).

Potrafi prowadzić dokumentację medyczną związaną z ww. świadczeniami. Musi umieć współpracować z pacjentem, wyjaśnić przebieg badania/sesji terapeutycznej, rozumieć jego lęki, obawy i ograniczenia.

Absolwent zna i przestrzega zasad ochrony radiologicznej, kontroli jakości, bezpieczeństwa
i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska.

Prowadzi dokumentację medyczną i przygotowuje dane medyczne do oceny lekarskiej.