Dla studentów

Informacja dla studentow

przyjętych na 1 rok studiów

OBOWIĄZKOWE TESTY POZIOMUJĄCE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

Osoby przyjęte na 1 rok studiów na WSZYTKIE WYDZIAŁY oraz TRYBY, z wyjątkiem DIETETYKI SUM, BIOTECHNOLOGII SUM oraz OPTOMETRII SUM w roku akademickim 2023/24 winne są rozwiązać test poziomujący z języka angielskiego, który przeprowadzany jest na Platformie sOLAT.

Logowanie na platformę sOLAT odbywa się poprzez link umieszczony w portalu kandydata, który jest dostępny po zatwierdzeniu przyjęcia na Uczelnię.

Uwaga:

link jest aktywny tylko 5 minut od zalogowania się na portal; po tym czasie, aby go odświeżyć, należy ponownie się zalogować na portal kandydata.

Po przejściu na platformę sOLAT należy wybrać u góry strony zakładkę „Courses” i wybrać kurs „Test poziomujący z języka angielskiego 2023/2024” klikając na jego nazwę lub przycisk Start.

Test każdy ze studentów może uruchomić i rozwiązać 1 raz.
Będzie on dostępny:
- od dnia 21 sierpnia od godziny 10:00 do dnia 29 września 2023 do godziny 10:00.

Po wejściu do kursu należy zapoznać się z informacjami dotyczącymi rozwiązywania testu w sekcji „Informacje o teście” i dopiero wówczas przystąpić do rozwiązywania testu poziomującego, który znajduje się w sekcji „Test językowy”.

Po zakończeniu udzielania odpowiedzi należy zakończyć test i potwierdzić wysłanie wyniku. Gwarancją poprawności wysłania wyników jest wyświetlenie ilości punktów uzyskanych w rozwiązywanym teście.

W przypadku problemów technicznych proszę o kontakt z Centrum Innowacyjnych Technik Kształcenia - pod adresem: elearning@ump.edu.pl

Uwaga, bezpośrednio po uruchomieniu testu, należy go rozwiązać i wysłać wynik. Kolejne próba powrotu do testu nie będzie możliwa.

BEZ ROZWIĄZANIA TESTU KLASYFIKACYJNEGO Z JĘZYKA STUDENCI NIE BĘDĄ MIELI MOŻLIWOŚCI ZAPISANIA SIĘ NA FAKULTETY!

SAMODZIELNE I RZETELNE ROZWIĄZANIE TESTU KLASYFIKACYJNEGO UMOŻLIWI PRZYPISANIE DO GRUPY NA ODPOWIEDNIM POZIOMIE JĘZYKOWYM.

-----------------------------------------------------------------------------------

 

ZAPISY NA FAKULTETY

Do zaliczenia każdego roku konieczne jest uzyskanie odpowiedniej ilości punktów ECTS z przedmiotów fakultatywnych (zgodnie z ilością ECTS określoną w Ramowym Programie Nauczania). W celu zapisania się na zajęcia fakultatywne należy zalogować się do systemu WISUS. Zapisy rozpoczynają się:

 

 • od  02.10.2023 r. do 7 dnia przed rozpoczęciem się zajęć fakultatywnych – zapisy na zajęcia fakultatywne międzywydziałowe i zajęcia sportowe
 • od 03.10.2023 r. do 7 dnia przed rozpoczęciem się zajęć fakultatywnych – dla studentów stacjonarnych i niestacjonarnych studiujących ze stacjonarnymi
 •  od 17.10.2023 r. do 7 dnia przed rozpoczęciem się zajęć fakultatywnych – zapisy dla studentów niestacjonarnych (zjazdy weekendowe) 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SZKOLENIE Z PRAW I OBOWIĄZKÓW STUDENTA

Obowiązkowe szkolenie z praw i obowiązków studenta przeprowadzane przez Radę Uczelnianą Samorządu Studenckiego (RUSS) odbędzie się w dwóch terminach:

1. .....................................................................
 
 
Szkolenie odbędzie się w formie stacjonarnej w Sali Kongresowej w Centrum Kongresowo-Dydaktycznym Uniwersytetu Medycznego.
 

Przypominamy, że szkolenie jest OBOWIĄZKOWE, czyli konieczne w celu zaliczenia roku akademickiego.

Szkolenie dedykowane jest studentom pierwszych lat studiów jednolitych magisterskich stacjonarnych i niestacjonarnych, pierwszych lat I stopnia studiów stacjonarnych oraz pierwszych lat II stopnia stacjonarnych i niestacjonarnych.

 --------------------------------------------------------------------

 
 Szkolenie e-learningowe BHP
(dostępne na platformie sOLAT)
dla studentów polskojęzycznych rozpoczynających naukę na naszym Uniwersytecie w roku akademickim 2023/2024 odbędzie się w terminach:
 
I termin - od 02.10.2023 do 12.01.2024
 
II termin - od 01.03.2024 do 07.07.2024
 
Termin poprawkowy/uzupełniający - 23.08.2024 - 05.09.2024

 

Dodatkowe informacje:

 • wszelkie uwagi dotyczące braku dostępu do kursu należy zgłaszać niezwłocznie pod adresem elearning@ump.edu.pl lub bezpośrednio do pracownika Centrum Innowacyjnych Technik Kształcenia, Pana Jakuba Wasielewskiego jakubwas@ump.edu.pl,
 • kurs jest obowiązkowy dla wszystkich studentów rozpoczynających studia na I i II stopniu oraz studiów doktoranckich,
 • osoby, które kontynuują u nas naukę na II stopniu, odrabiają bhp lub wcześniej były studentami naszej uczelni i posiadają aktywny numer indeksu, mogą nie mieć automatycznego dostępu do kursu, w związku z czym proszę o przesłanie list takich osób do Pana Jakuba Wasielewskiego (imię, nazwisko, numer indeksu oraz kierunek i stopień studiów).

W innych sprawach dotyczących szkolenia proszę o bezpośredni kontakt z Inspektoratem BHP.

 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------

SZKOLENIE - PRZYSPOSOBIENIE BIBLIOTECZNE

w dniach 01.10.2023 - 28.02.2024 zostanie udostępniony kurs e-learningowy Przysposobienie biblioteczne.

KURS JEST OBOWIĄZKOWY

Szkolenie dedykowane jest studentom pierwszych lat studiów jednolitych magisterskich stacjonarnych i niestacjonarnych, pierwszych lat I stopnia studiów stacjonarnych.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Projekt "Uniwersytet z Wyobraźnią"

Biuro Osób Niepełnosprawnych (BON) realizuje projekt "Uniwersytet z Wyobraźnią", którego głównym celem jest uczynienie naszego Uniwersytetu łatwiej dostępnym dla osób niepełnosprawnych,

zarówno pracowników jak i studentów.

W ramach projektu zajmiemy się zarówno dostępnością architektoniczną jak i cyfrową.

W domu studenckim Wawrzynek powstanie winda, zakupione zostaną również krzesła ewakuacyjne umożliwiające skuteczną pomoc osobom niepełnosprawnym w sytuacji zagrożenia.

Strony internetowe uczelni, a także systemy wewnętrzne zostaną zmodyfikowane tak, aby były bardziej przyjazne dla niepełnosprawnych użytkowników.

Rozpoczęło już działalność Centrum Wsparcia Psychologicznego dla wszystkich studentów UMP, gdzie psychologowie pełnią dyżury telefoniczne oraz stacjonarne. 

Realizacja projektu potrwa do października 2023 roku.

 

 
 ----------------------------------------------------------------------------------------------

 

WOLONTARIAT LUB PRACA ZAWODOWA W OCHRONIE ZDROWIA W ZWIĄZKU Z EPIDEMIĄ WIRUSA SARS-COV-2

zasady zaliczania umiejętności praktycznych

W oparciu o rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 23 października 2020 r. oraz pkt. 4 komunikatu nr 1/2020 Prorektora ds. Dydaktyki z 5 listopada 2020 r. i informacji zamieszczonych na stronie dydaktyka w czasie covid-19, studenci studiów przygotowujących do wykonywania zawodów… lekarza dentysty, którzy w trakcie tego roku akademickiego będą wykonywali czynności w ramach zadań realizowanych przez podmioty lecznicze lub służby sanitarno-epidemiologiczne w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, mogą ubiegać się o zaliczenie części zajęć lub grup zajęć kształtujących umiejętności praktyczne, w tym zajęć praktycznych i praktyk zawodowych, do których w programie studiów zostały przypisane efekty uczenia się obejmujące umiejętności praktyczne, które nabyli w czasie wykonywania tych czynności; czynności te mogą być realizowane zarówno w oparciu o umowę wolontariatu jak i o inne formy pracy.

Studenci pozostałych kierunków proszeni są również o kierowanie podań do Dziekana Wydziału Medycznego za pośrednictwem UCOS.

Podania będą rozpatrywane indywidualnie podczas Posiedzenia Władz Dziekańskich.

 

Zasady ubiegania się o zaliczenie

 • Student przygotowuje podanie o zaliczenie części zajęć/ grupy zajęć kształtujących umiejętności praktyczne, praktyk zawodowych/wakacyjnych na podstawie odbytego wolontariatu lub pracy zawodowej. Do podania, zawierającego zgodę opiekuna praktyk, student załącza skany dokumentów (umowa wolontariatu/ umowa o innej formie pracy, potwierdzone przez opiekuna wolontariatu sprawozdanie z jego przebiegu określające m.in. miejsce pracy, termin i  godziny pracy oraz opis wykonywanych  czynności) – Wzór podania
 • Podanie wraz z załącznikami przesyłane jest drogą elektroniczną na adres: praktykiucos@ump.edu.pl
 • Dziekan, po zasięgnięciu opinii prodziekanów ds. kierunków podejmuje ostateczną decyzję.
 • Pracownik Uczelnianego Centrum Obsługi Studentów przekazuje drogą elektroniczną informację o decyzji Dziekana studentowi oraz koordynatorowi przedmiotu/ opiekunowi praktyk.
 • Koordynator przedmiotu/opiekun praktyk dokonuje zaliczenia w e-indeksie. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

LOGOWANIE DO SYSTEMU WISUS

NUMER SUBKONTA

Informujemy, że po zalogowaniu się do systemu rekrutacyjnego SZANSA, wchodząc w odpowiedni kierunek studiów, następnie w zakładkę ASIA, a dalej profil osobowy, znajdziecie Państwo zakładkę z wnioskiem o przydzielenie pokoju w Domu Studenckim, a także numer swojego albumu.

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu wykorzystuje Wirtualny System Usług dla Studenta (WISUS). Numer albumu będzie niezbędny do zalogowania się do powyższego systemu.

Wirtualny System Usług dla Studenta (WISUS), jest dostępny pod adresem www.uczelnia.ump.edu.pl

Informacje niezbędne do logowania:

Użytkownik: s+numer albumu (np. s12345)

Hasło: numer PESEL, z możliwością późniejszej zmiany

Będąc użytkownikiem systemu WISUS, będziecie Państwo mieć dostęp do indywidualnego konta bankowego.

Wszelkie opłaty związane ze studiami, to jest:

- czesne za studia oraz opłaty za akademik

- opłata za powtarzanie zajęć oraz różnice programowe

- opłata za legitymację

- opłata za ubezpieczenie NNW

należy wnosić na swoje subkonto!!!!

Przydzielone konto zachowa swoją ważność przez cały tok studiów.

Korzystając z systemu WISUS, studenci mogą otrzymywać wiadomości na wewnętrzną pocztę elektroniczną.

Uczelniane konto poczty elektronicznej:

Użytkownik: numer albumu @student.ump.edu.pl

Hasło: PESEL, z możliwością późniejszej zmiany

Korzystanie z konta proszę traktować jako obowiązkowe. Pracownicy uczelni mogą posługiwać się tym adresem przy wysyłaniu różnego rodzaju informacji.

 

________________________________________________________________________


 

Studencka Poradnia Psychologiczna


Studenci naszego Uniwersytetu, którzy chcieliby skorzystać z nieodpłatnej pomocy psychologicznej powinni skontaktować się Poradnią Zdrowia Psychicznego działającą przy Katedrze i Zakładzie Psychologii Klinicznej UMP przy ul. Bukowskiej 70 w Poznaniu (budynek Coll. Stomatologicum, poziom -1).

Rejestracja telefoniczna pod nr tel. 881 969 827 codziennie w godzinach 8.00-15.00.

Wizyty u psychologa odbywają się w wyznaczonych godzinach. W sprawach bardzo pilnych prosimy o kontakt telefoniczny pod nr tel. 508 133 881 (prof. dr hab. Ewa Mojs)

 
 

___________________________________________________________________________

 

 
 

 


 

 

Zobacz także

Do pobrania

Dziekanat Wydziału Medycznego
ul. Bukowska 70
60-812 Poznań
tel. 61 854 71 31, 61 854 72 75, 61 854 71 38

Pn - Pt. 8:00 - 15:00