Dla studentów

 

WOLONTARIAT LUB PRACA ZAWODOWA W OCHRONIE ZDROWIA W ZWIĄZKU Z EPIDEMIĄ WIRUSA SARS-COV-2

zasady zaliczania umiejętności praktycznych

W oparciu o rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 23 października 2020 r. oraz pkt. 4 komunikatu nr 1/2020 Prorektora ds. Dydaktyki z 5 listopada 2020 r. i informacji zamieszczonych na stronie dydaktyka w czasie covid-19, studenci studiów przygotowujących do wykonywania zawodów… lekarza dentysty, którzy w trakcie tego roku akademickiego będą wykonywali czynności w ramach zadań realizowanych przez podmioty lecznicze lub służby sanitarno-epidemiologiczne w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, mogą ubiegać się o zaliczenie części zajęć lub grup zajęć kształtujących umiejętności praktyczne, w tym zajęć praktycznych i praktyk zawodowych, do których w programie studiów zostały przypisane efekty uczenia się obejmujące umiejętności praktyczne, które nabyli w czasie wykonywania tych czynności; czynności te mogą być realizowane zarówno w oparciu o umowę wolontariatu jak i o inne formy pracy.

Studenci pozostałych kierunków proszeni są również o kierowanie podań do Dziekana Wydziału Medycznego za pośrednictwem UCOS.

Podania będą rozpatrywane indywidualnie podczas Posiedzenia Władz Dziekańskich.

 

Zasady ubiegania się o zaliczenie

 • Student przygotowuje podanie o zaliczenie części zajęć/ grupy zajęć kształtujących umiejętności praktyczne, praktyk zawodowych/wakacyjnych na podstawie odbytego wolontariatu lub pracy zawodowej. Do podania, zawierającego zgodę opiekuna praktyk, student załącza skany dokumentów (umowa wolontariatu/ umowa o innej formie pracy, potwierdzone przez opiekuna wolontariatu sprawozdanie z jego przebiegu określające m.in. miejsce pracy, termin i  godziny pracy oraz opis wykonywanych  czynności) – Wzór podania
 • Podanie wraz z załącznikami przesyłane jest drogą elektroniczną na adres: praktykiucos@ump.edu.pl
 • Dziekan, po zasięgnięciu opinii prodziekanów ds. kierunków podejmuje ostateczną decyzję.
 • Pracownik Uczelnianego Centrum Obsługi Studentów przekazuje drogą elektroniczną informację o decyzji Dziekana studentowi oraz koordynatorowi przedmiotu/ opiekunowi praktyk.
 • Koordynator przedmiotu/opiekun praktyk dokonuje zaliczenia w e-indeksie.

 

 

 

 

 

 

 

Informacja

UWAGA STUDENCI PIERWSZOROCZNI!!

 

Od dziś (3.11.20) w SOLAT w systemie WISUS dostępne jest Szkolenie z praw i obowiązków studenta! Aby zaliczyć to szkolenie należy do 31.12.2020 ukończyć 3 testy. Sama prezentacja będzie dla Was dostępna do końca roku akademickiego.

 

Przypominamy, że szkolenie jest OBOWIĄZKOWE, czyli konieczne w celu zaliczenia aktualnego roku akademickiego.

 

Szkolenie dedykowane jest studentom pierwszych lat studiów jednolitych magisterskich stacjonarnych i niestacjonarnych, pierwszych lat I stopnia studiów stacjonarnych i niestacjonarnych oraz pierwszych lat II stopnia studiów stacjonarnych.

 

 

 

 

INFORMACJE DLA STUDENTÓW I ROKU

Rok akademicki 2020/2021

INFORMACJE DLA STUDENTÓW I ROKU (LINK)

ŚLUBOWANIE (LINK)

POTWIERDZENIE ODBIORU LEGITYMACJ (link)

UBEZPIECZENIE NNW (LINK)

 

 

INFORMACJE DLA STUDENTÓW I ROKU DIETETYKI

 

Odbiór legitymacji

Zapraszam studentów, którzy nie posiadają legitymacji studenckiej w dniach:

14.10.2020 - 15.10.2020 godz. 10:00 - 12:00 do Biura Obsługi Dziekana Wydziału Medycznego, Centrum Stomatologii, ul. Bukowska 70, II piętro, pokój D234,


Proszę dostarczyć do Dziekanatu:
  -  dowód wpłaty za legitymację 22,00 zł.
  -  zaświadczenie o szkoleniu w zakresie ochrony danych osobowych RODO (szkolenie dostępne w systenie sOLAT)
  -  potwierdzenie wpłaty za ubezpieczenie NNW 40,00 zł (dla osób zainteresowanych)

 

INFORMACJE DLA STUDENTÓW I ROKU ELEKTRORADIOLOGII

 

13 PAŹDZIERNIKA 2020 r. w godzinach od 9.30 do 10.30 Biuro Obsługi Dziekana Wydziału Medycznego ul. Bukowska 70 - zaprasza na Dzień Organizacyjny. Na spotkanie proszę dostarczyć dokumenty określone w dokumencie INFORMACJE DLA STUDENTÓW I ROKU (LINK)

POKÓJ D231

- godz. 9:30 - 10:30  - kierunek elektroradiologia

 

INFORMACJE DLA STUDENTÓW I ROKU KIERUNKU LEKARSKO-DENTYSTYCZNEGO

 

 Legitymacje studenckie będą gotowe do odbioru w czwartek 8 października 2020 r. w Dziekanacie Wydziału Medycznego, pok. D231 wg poniższego harmonogramu:

gr. 1 – godz. 9:00

gr. 2 – godz. 10:00

gr. 3 – godz. 11:00

gr. 4 – godz. 13:00

gr. 5 – godz. 14:00

 

Podczas wizyty w Dziekanacie proszę o zachowanie zasad bezpieczeństwa, tj. założenie maseczki zakrywającej nos i usta oraz dezynfekcję dłoni (płyn znajduje się przed wejściem do Dziekanatu)!!!

 

Osoby, które studiowały na innych kierunkach UMP, proszę o wcześniejszy kontakt telefoniczny z Dziekanatem.

 

Tego dnia proszę dostarczyć następujące dokumenty:

– potwierdzenie zapłaty za legitymację,

– wygenerowany certyfikat RODO,

– podpisane ślubowanie (druk dostępny na stronie Wydziału Medycznego, w zakładce sprawy studenckie > dla studentów),

– potwierdzenie odbioru legitymacji (druk dostępny na stronie Wydziału Medycznego, w zakładce sprawy studenckie > dla studentów).

 

Proszę także, aby każda grupa wybrała starostę, który będzie osobą kontaktową z Dziekanatem.

 

 

 
 

ZAPISY NA FAKULTETY

Do zaliczenia każdego roku konieczne jest uzyskanie odpowiedniej ilości punktów ECTS z przedmiotów fakultatywnych (zgodnie z ilością ECTS określoną w Ramowym Programie Nauczania). W celu zapisania się na zajęcia fakultatywne należy zalogować się do systemu WISUS. Zapisy rozpoczynają się:

 

 • od godziny ..........................do 7 dnia przed rozpoczęciem się zajęć fakultatywnych – zapisy na zajęcia fakultatywne międzywydziałowe i zajęcia sportowe
 • od godziny.......................... do 7 dnia przed rozpoczęciem się zajęć fakultatywnych – dla studentów stacjonarnych i niestacjonarnych studiujących ze stacjonarnymi
 •  od ........................... do 7 dnia przed rozpoczęciem się zajęć fakultatywnych – zapisy dla studentów niestacjonarnych (zjazdy weekendowe)

 


Ubezpieczenie NNW

Ubezpieczenie NNW (od następstw nieszczęśliwych wypadków) – dobrowolne

Ubezpieczenie od NNW: opłatę w kwocie 40 zł dokonują Państwo na indywidualne subkonto w nieprzekraczalnym terminie do 31.10.2020 r. z dopiskiem: składka na ubezpieczenie zdrowotne NNW 2020/2021, imię i nazwisko, wydział, kierunek studiów, rok studiów.

W systemie ASIA  istnieje funkcja, za pomocą której należy oznaczyć chęć przystąpienia do ubezpieczenia. Aktywowanie powyższej opcji spowoduje automatyczne utworzenie naliczenia z unikalnym tytułem płatności. (System ASIA->Wnioski/Podania->wybrać kierunek studiów->Ubezpieczenie NNW->Aktywuj Ubezpieczenie NNW)

Warunkiem niezbędnym do objęcia ubezpieczeniem jest dostarczenie do Biura Obsługi Dziekana dowodu wpłaty oraz oświadczenie o zapoznaniu się z OWU do 31.10.2020 r.

W/w dokumenty należy dostarczyć do Biura Obsługi Dziekana Wydziału Medycznego.

 Jeżeli student opłaci składkę, a nie podpisze oświadczenia OWU, ochrona ubezpieczeniowa jest nieaktywna.

 
 
 Szkolenie e-learningowe BHP dla studentów polskojęzycznych rozpoczynających naukę na naszym Uniwersytecie w roku akademickim 2020/2021 odbędzie się w terminie:

02.11.2020 r.  04.01.2021 r.

Kurs zacznie się w poniedziałek 2 listopada 2020 r., o godzinie 10:00 i zakończy w poniedziałek 4 stycznia 2021 r., o godzinie 10:00.

 

Dodatkowe informacje:

 • wszelkie uwagi dotyczące braku dostępu do kursu należy zgłaszać niezwłocznie pod adresem elearning@ump.edu.pl lub bezpośrednio do pracownika Centrum Innowacyjnych Technik Kształcenia, Pana Jakuba Wasielewskiego jakubwas@ump.edu.pl,
 • kurs jest obowiązkowy dla wszystkich studentów rozpoczynających studia na I i II stopniu oraz studiów doktoranckich,
 • osoby, które kontynuują u nas naukę na II stopniu, odrabiają bhp lub wcześniej były studentami naszej uczelni i posiadają aktywny numer indeksu, mogą nie mieć automatycznego dostępu do kursu, w związku z czym proszę o przesłanie list takich osób do Pana Jakuba Wasielewskiego (imię, nazwisko, numer indeksu oraz kierunek i stopień studiów).

W innych sprawach dotyczących szkolenia proszę o bezpośredni kontakt z Inspektoratem BHP.

 
TEST KWALIFIKACYJNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO
Osoby przyjęte na 1 rok studiów na WSZYSTKIE WYDZIAŁY w roku akademickim 2020/21 winne są rozwiązać test poziomujący z języka angielskiego, który przeprowadzany jest na Platformie sOLAT.
Będzie on dostępny:
- od dnia .................. od godziny ......... do dnia ............ do godziny................
 
Szczegółowe informację widnieją na stronie Studium Języków Obcych.
http://sjo.ump.edu.pl/aktualnosci/rekrutacja-20192020
 

 

INFORMACJE DLA STUDENTÓW I ROKU

Rok akademicki 2019/2020

INFORMACJE DLA STUDENTÓW I ROKU (link)

ŚLUBOWANIE (link)

POTWIERDZENIE ODBIORU LEGITYMACJ (link)

LOGOWANIE DO SYSTEMU WISUS

NUMER SUBKONTA

Informujemy, że po zalogowaniu się do systemu rekrutacyjnego SZANSA, wchodząc w odpowiedni kierunek studiów, następnie w zakładkę ASIA, a dalej profil osobowy, znajdziecie Państwo zakładkę z wnioskiem o przydzielenie pokoju w Domu Studenckim, a także numer swojego albumu.

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu wykorzystuje Wirtualny System Usług dla Studenta (WISUS). Numer albumu będzie niezbędny do zalogowania się do powyższego systemu.

Wirtualny System Usług dla Studenta (WISUS), jest dostępny pod adresem www.uczelnia.ump.edu.pl

Informacje niezbędne do logowania:

Użytkownik: s+numer albumu (np. s12345)

Hasło: numer PESEL, z możliwością późniejszej zmiany

Będąc użytkownikiem systemu WISUS, będziecie Państwo mieć dostęp do indywidualnego konta bankowego.

Wszelkie opłaty związane ze studiami, to jest:

- czesne za studia oraz opłaty za akademik

- opłata za powtarzanie zajęć oraz różnice programowe

- opłata za legitymację

- opłata za ubezpieczenie NNW

należy wnosić na swoje subkonto!!!!

Przydzielone konto zachowa swoją ważność przez cały tok studiów.

Korzystając z systemu WISUS, studenci mogą otrzymywać wiadomości na wewnętrzną pocztę elektroniczną.

Uczelniane konto poczty elektronicznej:

Użytkownik: numer albumu @student.ump.edu.pl

Hasło: PESEL, z możliwością późniejszej zmiany

Korzystanie z konta proszę traktować jako obowiązkowe. Pracownicy uczelni mogą posługiwać się tym adresem przy wysyłaniu różnego rodzaju informacji.

 


W tym dniu należy dostarczyć do Dziekanatu:

 1. dowód wpłaty za legitymację22,00 zł.* 
 2. podpisane ślubowanie 
 3. potwierdzenie odbioru legitymacji 
 4. zaświadczenie o szkoleniu w zakresie ochrony danych osobowych (szkolenie dostępne w systenie sOLAT)
 5. potwierdzenie wpłaty za ubezpieczenie NNW 40,00 zł (dla osób zainteresowanych)

(Na spotkanie proszę zabrać dokument tożsamości).

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Ponadto studenci studiów niestacjonarnych zobowiązani są dostarczyć:


 1. oświadczenie dotyczące sposobu opłacania czesnego (ASIA -> Wnioski/Podania -> Kierunek studiów -> Lista otwartych wniosków -> Wniosek o ustalenie liczby rat czesnego w roku akademickim 2019/2020),

 

 1.  dowód wpłaty za czesne za studia

 

Po złożeniu kompletu powyższych dokumentów odbiorą Państwo legitymację studencką.

 

* osoby studiujące już na innym kierunku oraz absolwenci studiów I stopnia w Uniwersytecie Medycznym im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu nie uiszczają opłaty za legitymację

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SZKOLENIE Z PRAW I OBOWIĄZKÓW STUDENTA

Obowiązkowe szkolenie z praw i obowiązków studenta przeprowadzane przez Radę Uczelnianą Samorządu Studenckiego (RUSS) odbędzie się  ................ r.

 

 

ZAGADNIENIA NA EGZAMIN KWALIFIKACYJNY DLA KANDYDATÓW NA KIERUNEK NEUROBIOLOGIA (II STOPNIA, STACJONARNE, 2-LETNIE)

1. Motywacja przy wyborze kierunku.

 1. Podstawowe zagadnienia z zakresu: anatomii, fizjologii i patologii układu nerwowego.

 2. Aktywność naukowa studenta (praca dyplomowa, doświadczenie zdobyte w ramach staży, programu Erasmus+ itp.)

 3. Krótka rozmowa w języku angielskim

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Biuro Obsługi Dziekana Wydziału Medycznego znajduje się przy ul. Bukowskiej 70 w Collegium Stomatologicum.

(W sobotę wejście do budynku dołem od strony parkingu).

 


Więcej informacji o projekcie można znaleźć na stronie http://www.ump.edu.pl/uniwersytet/unia-europejska/projekty-realizowane/studiujesz-pracuj

___________________________________________________________________________


 

Studencka Poradnia Psychologiczna  2020/2021


Studenci naszego Uniwersytetu, którzy chcieliby skorzystać z nieodpłatnej pomocy psychologicznej powinni skontaktować się Poradnią Zdrowia Psychicznego działającą przy Katedrze i Zakładzie Psychologii Klinicznej UMP przy ul. Bukowskiej 70 w Poznaniu (budynek Coll. Stomatologicum, poziom -1).

Rejestracja telefoniczna pod nr tel. 881 969 827 codziennie w godzinach 8.00-15.00.

Wizyty u psychologa odbywają się w wyznaczonych godzinach. W sprawach bardzo pilnych prosimy o kontakt telefoniczny pod nr tel. 508 133 881 (prof. dr hab. Ewa Mojs)

 
 

___________________________________________________________________________

 

 
 

 


 

 

Zobacz także

Do pobrania