Historia Wydziału

Wydział Lekarski II Akademii Medycznej im.Karola Marcinkowskiego został utworzony na mocy uchwały Senatu Uczelni z dnia 25.02.1992r. jako Wydział Medyczny. 11 marca 1992r. nazwa ta została zastąpiona nazwą obecną. Zgodnie z wnioskiem ówczesnego Rektora, prof.dr hab. Antoniego Pruszewicza, na nowo utworzony Wydział przeniesiono Oddział Stomatologii oraz utworzono dwa nowe oddziały: Oddział Kształcenia Podyplomowego i Oddział Kształcenia w Języku Angielskim. Zgodnie z postanowieniem Senatu Rektor Pruszewicz powołał komisarycznie na dziekana Wydziału prof.dr hab. Macieja Gembickiego, na prodziekana Oddziału Kształcenia Podyplomowego – prof.dr hab. Bogdana Rydzewskiego a na prodziekana Oddziału Kształcenia w Języku Angielskim – prof.AM.dr hab. Bolesława Kędzię. Prodziekanem Oddziału Stomatologii pozostał wybrany w 1990r. prof.dr hab. Leszek Lewandowski.

Siedzibą Dziekanatu nowo utworzonego Wydziału zostało Collegium Wrzoska przy ul. Dąbrowskiego 79.
Jednym z pierwszych zadań nowego Wydziału było opracowanie czteroletniego programu nauczania medycyny, opartego na programie amerykańskich szkół medycznych. Przygotowany przez dziekana, prof.dr hab. Macieja Gembickiego, program został, po podpisaniu przez Rektora, zatwierdzony w dniu 4 grudnia 1992r. przez Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej Jedno¬cześnie dziekani obydwóch Wydziałów Lekar¬skich — prof.dr hab. Kazimierz Rzymski i prof.dr hab. Maciej Gembicki —prowadzili konsultacje i rozmowy z kierownikami poszczególnych jednostek orga¬nizacyjnych, dotyczące składu obydwu Wydziałów. Przedstawione przez nich propozycje składów Wydziałów Lekarskich I i II zostały zatwierdzone przez Senat AM w dniu 11 marca 1993 r. Na tej podstawie władze dziekańskie Wydziału II wystąpiły do Centralnej Komisji ds Tytułu Naukowego i Stopni Naukowych z wnioskiem o przyznanie nowo utworzonemu Wydziałowi uprawnień do nadawania stopni na¬ukowych, co nastąpiło 29 listopada 1993 roku.

Zgodnie ze Statutem AM, w maju 1993 roku przeprowadzone zostały wybory do władz Uczelni, które wyłoniły nowe władze dziekańskie Wydziału w osobach: dziekan —
prof dr hab. Bogdan Miśkowiak, prodziekan Oddziału Stomatologii — prof.dr hab. Honorata Limanowska-Shaw, prodziekan Oddziału Kształcenia w Języku Angielskim — prof.dr hab. Wojciech Dyszkiewicz i prodziekan Oddziału Kształcenia Podyplomowego — prof.AM
dr hab. Krzysztof Linke.
Władze dziekańskie w tym składzie sprawowały swój urząd przez dwie kadencje, tj. do 30.08.1999.

Zadania w zakresie dydaktyki przeddyplomowej Wydziału Lekarskiego II skupiały się na realizacji programu nauczania studiów stomatologicznych oraz programów anglojęzycznych a także realizacji kształcenia na kierunku lekarskim studentów z Wydziału Lekarskiego I.

Sześcioletni okres kadencji władz dziekańskich w pełni ustabilizował i rozwinął działalność Wydziału, szczególnie w zakresie medycznych programów anglojęzycznych. Podjęto również, uwieńczone sukcesem, działania w celu poprawienia bazy dydaktycznej do klinicznego nauczania stomatologii.

W 1999r dziekanem Wydziału Lekarskiego II została wybrana prof.dr hab. Honorata Limanowska-Shaw, a prodziekanami : ds Oddziału Stomatologii - prof.dr hab. Małgorzata Bruska, ds Oddziału Kształcenia w Języku Angielskim - dr hab. Andrzej Oko, zastąpiony w następnej kadencji przez dr hab.med. Grzegorza Oszkinisa, ds Oddziału Kształcenia Podyplomowego - prof.AM dr hab. Wanda Horst-Sikorska.

Działający w składzie Wydziału Lekarskiego II Oddział Stomatologii prowadzi swą działalność dydaktyczną w oparciu o regulacje prawne Ministerstwa Zdrowia. Rekrutacja studentów na Oddziale Stomatologii przebiega zgodnie z przyjętymi w Uczelni zasadami.

W oparciu o przyznany przez Ministerstwo Zdrowia limit każdego roku przyjmuje się 72 studentów. Od 1993r. na mocy uchwały Senatu przyjmowani byli również wolni słuchacze, opłacający naukę w Akademii Medycznej. W roku akademickim 2004/2005 rozpoczęto kształcenie techników dentystycznych w programie licencjackich studiów stacjonarnych i niestacjonarnych oraz higienistek dentystycznych (tylko studia stacjonarne). W roku akademickim 2005/2006 uruchomiono kierunek Biotechnologia a w roku 2006/2007 - kierunek Dietetyka.

Od początku istnienia Wydziału Lekarskiego II do końca roku 2012 dyplomy lekarza-stomatologa otrzymało 1814 absolwentów Oddziału Stomatologii, 197 techników dentystycznych i higienistek stomatologicznych, 109 absolwentów biotechnologii i 210 absolwentów dietetyki.
W 2000 roku, dzięki wieloletnim wysiłkom władz Uczelni i wydatnej pomocy wielkopolskich parlamentarzystów rozpoczęto budowę nowych pomieszczeń do nauczania przedklinicznych i klinicznych dyscyplin stomatologicznych. Nowe Centrum Klinik Stomatologicznych zostało oddane do użytku w 2004 r.
Kształcenie na kierunku lekarsko-dentystycznym na Wydziale Lekarskim II uzyskało w wyniku kontroli przeprowadzonej przez Państwową Komisję Akredytacyjną w 2004 roku ocenę wyróżniającą, a w roku 2010 - ocenę pozytywną.

Działający od 1992 roku Oddział Kształcenia Podyplomowego prowadzi obowiązkowe kursy specjalizacyjne i doskonalące w zakresie specjalności medycznych i stomatologicznych.
Ponadto w 1994 roku powołano Podyplomowe Studium Optometrii a w 2007 roku uruchomiono Podyplomowe Niestacjonarne Studium Metodologii Badań Naukowych

Największym wyzwaniem w działalności Wydziału było zorganizowanie, wprowadzenie i doskonalenie nauczania medycyny w języku angielskim. Powołany do realizacji tego ambitnego zadania Oddział Kształcenia w Języku Angielskim rozpoczął swą działalność we wrześniu 1993r., kiedy to pierwsza grupa studentów amerykańskich zaczęła studia w programie 4-letnim.
Dwa lata później władze Uczelni podjęły decyzję o przyjęciu pierwszej grupy studentów na 6-letni program medycyny w języku angielskim, odpowiadający programowi polskiemu a przeznaczony dla kandydatów z ukończoną szkołą średnią. W roku akademickim 2001/2002 rozpoczęto nauczanie stomatologii w języku angielskim.

Wprowadzenie i realizacja tych programów wymagały wielkiego wysiłku, zarówno ze strony władz, zaangażowanych w realizację programów nauczycieli akademickich oraz pracowników dziekanatu. Pozwoliło to na ich rozwinięcie i udoskonalenie.

Mimo okresowych trudności, wynikających z braku odpowiedniej jakości pomieszczeń dydaktycznych, przygotowania nauczycieli do tego wymagającego nowego podejścia sposobu nauczania udało się wszystkie programy utrzymać i wydatnie udoskonalić. Wskazuje na to rosnąca liczba kandydatów na te studia. Dziewiętnaście lat temu rozpoczynaliśmy nauczanie z 16-osobową grupą studentów a obecnie, w roku akademickim 2012/2013 we wszystkich trzech programach anglojęzycznych, tzn. 4-letnim i 6-letnim programie medycyny oraz 5-letnim programie stomatologii studiuje 783 studentów, głównie ze Stanów Zjednoczonych, Kanady, Norwegii i Tajwanu

Obecnie, z perspektywy 19-tu lat można powiedzieć, że programy anglojęzyczne w naszej Uczelni odniosły sukces. Uzyskane w ramach realizacji tych programów środki finansowe przyczyniły się do unowocześnienia sal dydaktycznych Uczelni, ich właściwego wyposażenia w środki audiowizualne, budowy nowych domów studenckich. Korzystają z tego wszyscy studenci naszej Uczelni.

W roku 2005 odbyły się kolejne wybory władz Akademii Medycznej. Dziekanem Wydziału Lekarskiego II został prof.dr hab. Andrzej Tykarski. Prodziekanem ds Oddziału Kształcenia w Języku Angielskim został ponownie prof.AM dr hab. Grzegorz Oszkinis, prodziekanem ds Oddziału Stomatologii wybrano prof.AM dr hab. Jerzego Sokalskiego, a prodziekanem ds Oddziału Kształcenia Podyplomowego – dr hab.med. Wiesława Markwitza.
W październiku 2005 roku dziekanat Wydziału Lekarskiego II zmienił siedzibę i obecnie mieści się w najnowszym budynku Akademii
Medycznej zwanym Centrum Klinik Stomatologicznych.
W roku 2008 odbyły się kolejne wybory władz Uczelni, wtedy już Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego.
Dziekanem Wydziału został ponownie wybrany prof.dr hab. Andrzej Tykarski, prodziekanem ds Oddziału Stomatologii - dr hab. Jerzy Sokalski prof.UM , prodziekanem ds Kształcenia Podyplomowego - dr hab. Wiesław Markwitz prof.UM. W miejsce prodziekana ds Oddziału kształcenia w Języku Angielskim prof.dr hab. Grzegorza Oszkinisa, który zakończył swoją kadencję, wybrano dwóch nowych prodziekanów.
Prodziekanem ds Biotechnologii i Dietetyki została wybrana dr hab. Agnieszka Dobrowolska-Zachwieja prof.UM a prodziekanem ds Nauki Stopni Naukowych - prof.dr hab. Zbigniew Krasiński.
W tym samym roku decyzją władz Uczelni utworzono Centrum Nauczania w Języku Angielskim z siedzibą przy ul. Jackowskiego 41, w skład którego weszli pracownicy Oddziału Kształcenia w Języku Angielskim.
Dziekan, prof.dr hab. Andrzej Tykarski, zakończył swoją drugą, już 4-letnią, kadencję w 2012 r. i w kolejnych wyborach został wybrany Prorektorem ds Organizacji, Promocji i Rozwoju Uczelni. Następnym Dziekanem na kadencję 2012-2016, piątym w historii Wydziału, został wybrany prof.dr hab. Zbigniew Krasiński.
Prodziekanami zostali : ds Oddziału Stomatologii - dr hab. Anna Surdacka prof.UM, ds Oddziału Biotechnologii, Dietetyki i Optometrii - prof.dr hab. Maria Iskra, ds Kształcenia Podyplomowego - dr hab. Agnieszka Dobrowolska-Zachwieja prof.UM, ds Nauki i Stopni Naukowych - prof.dr hab. Michał Nowicki.
W 2012 roku uruchomiono na Wydziale nowy kierunek studiów, a mianowicie Optometria - studia pierwszego stopnia.
20 grudnia 2012r. w Centrum Kongresowo-Dydaktycznym odbyła się uroczysta sesja poświęcona 20-leciu Wydziału Lekarskiego II. W programie sesji były m. in. wystąpienia na temat historii Wydziału i na temat jego przyszłości a także wręczenie statuetek "KOMEDY 2012" osobom zasłużonym dla powstania i rozwoju Wydziału.

W kadencji 2012 - 2016 nastąpiło znaczne rozszerzenie oferty kształcenia na Wydziale. Uchwałą Senatu z 18 grudnia 2013r. utworzono kierunek Protetyka Słuchu - studia II stopnia a uchwałą z 28 maja 2014 r. - kierunek Optometria - studia II stopnia. Jednocześnie prowadzony na Wydziale kierunek Biotechnologia - studia I i II stopnia uzyskał w kwietniu 2014r. pozytywną ocenę Państwowej Komisji Akredytacyjnej.

Ofertę kształcenia na Wydziale wzbogaciło również utworzenie studiów podyplomowych :

Z uznaniem spotkała się działalność naukowa  Wydziału. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego,  na podstawie kompleksowej oceny jakości działalności naukowej, przyznało Wydziałowi Lekarskiemu II kategorię naukową A.

W grudniu 2015r. na posiedzeniu Rady Wydziału po raz kolejny wręczono statuetki "KOMEDY " osobom zasłużonym dla rozwoju Wydziału.

 

W roku 2016 odbyły się kolejne wybory władz uczelni.

Dziekanem Wydziału na kadencję 2016-2019 został ponownie prof. dr hab. Zbigniew Krasiński.

Prodziekanami zostali:

prof. dr hab. Anna Surdacka – ds. Oddziału stomatologii

prof. dr hab. Maria Iskra -ds. Oddziału Studiów Biomedycznych

prof. dr hab. Lidia Gil – ds. Nauki i Stopni Naukowych

prof. dr hab. Justyna Opydo-Szymaczek – ds. Studiów anglojęzycznych

prof. dr hab. Mariola Ropacka-Lesiak – ds. Kierunku lekarskiego

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W roku 2016r. został utworzony na Wydziale Lekarskim II kierunek lekarski nad którym pieczę miała prof. dr hab. Mariola Ropacka-Lesiak. Kierunek istniał na Wydziale 3 lata i ze względów proceduralnych w 2019 roku został przeniesiony na Wydział Lekarski.

W 2017r. kierunek dietetyka został przeniesiony na Wydział Lekarski, a w roku 2019 ponownie wrócił na nasz Wydział.

24 listopada 2017 roku odbyły się uroczyste obchody 25-lecia powstania Wydziału Lekarskiego II. Uroczysta Gala miała miejsce w Centrum Kongresowo-Dydaktycznym, została uświetniona znakomitymi gośćmi oraz koncertem.

Obchody były połączone z Konferencją Dziekanów Wydziałów Medycznych, gdzie Wydział Lekarski II był gospodarzem.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Z dniem 1 października 2019 roku Wydział Lekarski II zmieniał nazwę na Wydział Medyczny (na mocy Uchwały nr 19/2019 Senatu Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 20 marca 2019 roku).

W roku 2019 zostały wybrane władze na przejściową kadencję 2019-2020 w następujących osobach:

Dziekan- prof. dr hab. Maria Iskra

Prodziekani:

prof. Barbara Dorocka-Bobkowska – ds. kierunku lekarsko-dentystycznego i technik dentystycznych

prof. dr hab. Paweł Bogdański – ds. kierunku dietetyka i neurobiologia

prof. dr hab. Dorota Hojan-Jezierska – ds. kierunków optometria, protetyka słuchu, elektroradiologia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W roku 2019 zostały przeniesione na nasz Wydział następujące kierunki: elektroradiologia z Wydziału Nauk o Zdrowiu i neurobiologia z Wydziału Lekarskiego.

Wiosną 2020 roku zostały wybrane władze na kolejną kadencję 2020-2024.

Dziekanem Wydziału został dr hab. Wiesław Markwitz prof. UMP

Prodziekanami:

dr hab. Agnieszka Przystańska – ds. kierunków lekarsko-dentystycznego i technik dentystycznych

prof. dr hab. Paweł Bogdański – ds. kierunków dietetyki i neurobiologii

dr hab. Jakub Żurawski – ds. kierunków biotechnologii medycznej, optometrii, protetyki słuchu i elektroradiologii.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W roku 2023 został utworzony na Wydziale I stopień kierunku protetyka słuchu.