< Cofnij

Informacja dot. prowadzenia zajęć

Szanowni Państwo

Kierownicy Jednostek Dydaktycznych i Koordynatorzy Przedmiotów

realizowanych na kierunkach prowadzonych na Wydziale Medycznym Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

 

 

Szanowni Państwo!

 

W związku z ograniczeniami w funkcjonowaniu Uczelni z powodu trwającego stanu zagrożenia wirusem SARS-CoV-2, ukazały się akty wewnętrzne regulujące organizację roku akademickiego 2020/2021 i proces dydaktyczny:

 

 1. Uchwała nr 167/2020 Senatu Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 24 czerwca 2020 roku w sprawie zmiany ramowych planów studiów, wynikających z braku możliwości realizacji dotychczas obowiązujących planów, z uwagi na ograniczenia w funkcjonowaniu Uczelni
  w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19
  .
 2. Zarządzenie nr 78/20 JM Rektora z dnia 7 lipca 2020 roku zawierające Wytyczne
  w zakresie ustalania i tworzenia programów studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia i jednolitych studiów magisterskich na Uniwersytecie Medycznym im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.
 3. Zarządzenia nr 81/20 JM Rektora z dnia 8 lipca 2020 roku w sprawie zmiany zarządzenia nr 18/20 Rektora Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 24 lutego 22020 roku w sprawie organizacji roku akademickiego 2020/2021.
 4. Zarządzenie nr 82/20 JM Rektora z dnia 17 lipca 2020 roku w sprawie planów organizacji pracy Uczelni w roku akademickim 2020/2021 w czasie epidemii COVID-19 oraz zmiany zarządzenia Rektora nr 52/20 z dnia 28 maja 2020 roku w sprawie organizacji pracy Uczelni w czasie epidemii COVID-2.
 5. Zarządzenie nr 83/20 JM Rektora z dnia 21 lipca 2020 roku w sprawie zmiany zarządzenia nr 18/20 Rektora Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 24 lutego 2020 roku w sprawie organizacji roku akademickiego 2020/2021, zmienionego zarządzeniem nr 81/20 z dnia 8 lipca 2020 roku.
 6. Zarządzenie nr 104/20 JM Rektora z dnia 17 września 2020 roku w sprawie organizacji kształcenia i roku kademickiego 2020/2021 ("Wytyczne dla studentów i wykładowców związane z organizacją ksztalcenia w roku akademickim 2020/2021").

 

Zgodnie w/w Uchwałą Senatu i Zarządzeniami JM Rektora (dostępnymi w BIP) wprowadzone zostają zmiany, dotyczące w szczególności:

 

Szanowni Państwo!

 

            Uprzejmie proszę o zapoznanie się z w/w Uchwałą Senatu oraz Zarządzeniami Rektora i przeanalizowanie sytuacji w odniesieniu do prowadzonych zajęć.

            Uprzejmie proszę o przesłanie do Dziekanatu Wydziału Medycznego na adres  dwmed@ump.edu.pliskra@ump.edu.pl szczegółowych informacji na temat formy i liczby godzin (e-learning, MS Teams, stacjonarnie) prowadzenia wykładów, seminariów i ćwiczeń
w roku akademickim 2020/2021 do 15 sierpnia br.

 

Zmiany w przeprowadzeniu zajęć stanowią z pewnością kolejne duże wyzwanie organizacyjne dla wszystkich pracowników Uczelni, jestem jednak przekonana, że po dotychczas zebranych doświadczeniach potrafimy jako społeczność akademicka sprostać tym trudnościom i przy właściwej organizacji zapewnić wysoką jakość kształcenia naszych studentów.

 

Z wyrazami szacunku

Prof. Maria Iskra

Dziekan Wydziału Medycznego