< Cofnij

Nagrody Ministra Zdrowia dla nauczycieli akademickich 2021 r.

Na podstawie art. 458 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668, z późn. zm.), Minister Zdrowia wydał rozporządzenie w sprawie nagród ministra właściwego do spraw zdrowia dla nauczycieli akademickich uczelni medycznych oraz nauczycieli akademickich Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego.

Termin składania wniosków o nagrody w UMP: 31 maja 2021 r.

Wnioski za osiągnięcia naukowe i wdrożeniowe wraz z załącznikami proszę złożyć do Działu Nauki, Innowacji i Zarządzania Projektami, pok. 145, I piętro, Coll. Maius, ul. Fredry 10, Poznań.

Wnioski za osiągnięcia dydaktyczne wraz z załącznikami proszę złożyć do Biura Obsługi Prorektora ds. Dydaktyki, ul. Bukowska 70, 60-812 Poznań.

Wnioski z opiniami Rady Nauki i Rady Dydaktycznej Uczelni zostaną przedstawione odpowiednio przez Prorektora ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą oraz Prorektor ds. Dydaktyki podczas obrad Senatu 23 czerwca 2021 r. Senat uchwałą podejmie decyzję o wyborze wniosków składanych do Ministra Zdrowia.

Do 30 czerwca 2021 r. Działu Nauki, Innowacji i Zarządzania Projektami złoży wybrane wnioski w formie dokumentu elektronicznego opatrzonego podpisem zaufanym albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym, za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej ministra.
Minister Zdrowia przyznaje nagrody w terminie do dnia 31 października 2021 r.

Informacje o warunkach przyznania nagród oraz formularze dostępne do pobrania: