Regulacje prawne

 REGULAMIN STUDIÓW 2020/2021

Regulamin studiów 2020/2021

Regulamin studiów 2021/2022
UCHWAŁY SENATUUchwała nr 232/2017 Senatu Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 29 listopada 2017 w sprawie ustalenia Regulaminu organizacji zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość (załącznik)

ZARZĄDZENIA REKTORA
 

Zarządzenie Nr 13/21  z dnia 15 lutego 2021 roku w sprawie organizacji roku akademickiego 2021/2022

Załącznik do Zarządzenia Nr 111/21  z dnia 10 września 2021 roku - Wytyczne dla studentów i wykładowców związane z organizacją kształcenia w roku akademickim 2021/2022 w semestrze zimowym

Zarządzenie Nr 48/19  z dnia 09 lipca 2019 roku w sprawie określenia szczegółowych zasad pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne, w tym trybu i warunków zwalniania - w całości lub w części - z tych opłat studentów, w szczególności osiągających wybitne wyniki w nauce, a także tych, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji materialnej

Załącznik do Zarządzenia Nr 48/19; zmiana Zarządzenie Nr 106/20 Załącznik

Zarządzenie Nr 46/20 Rektora UMP z dnia 13 maja 2020 roku w sprawie weryfikacji efektów uczenia się w formie zaliczeń, egzaminów i egzaminów dyplomowych prowadzonych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość w okresie zawieszenia zajęć realizowanych w sposób tradycyjny

Zarządzenie Nr 62/20  z dnia10 czerwca 2020 roku w sprawie wysokości opłat za studia niestacjonarne dla studentów przyjętych na studia w roku akademickim 2020/2021

Zarządzenie nr 63/20 z dnia 10 czerwca 2020 roku w sprawie odpłatności za jedną godzinę zajęć dydaktycznych przy powtarzaniu określonych zajęć na studiach stacjonarnych z powodu niezadowalających wyników w nauce dla studentów przyjętych na studia w roku akademickim 2020/2021

Zarządzenie Nr 64/20  z dnia 10 czerwca 2020 roku w sprawie odpłatności za jedną godzinę zajęć dydaktycznych przy powtarzaniu określonych zajęć na studiach niestacjonarnych z powodu niezadowalających wyników w nauce dla studentów przyjętych na studia w roku akademickim 2020/2021