Ukończenie studiów

KOMUNIKAT

DLA STUDENTÓW WYBIERAJĄCYCH TEMAT PRACY DYPLOMOWEJ

W ROKU AKADEMICKIM 2019/2020

Termin złożenia w Dziekanacie Wydziału Medycznego dokumentów związanych z wyborem pracy dyplomowej w roku akademickim 2019/2020 zostaje przedłużony do 15 czerwca 2020r.
Dokumenty, które należy złożyć w Dziekanacie:
1. Karta tematyczna pracy dyplomowej.
2. Oświadczenie o wyborze tematu pracy.
Podpisane dokumenty można składać osobiście, za pośrednictwem osoby trzeciej, pocztą tradycyjną lub drogą elektroniczną.

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Aktualizacja procesu dyplomowania na Wydziale Medycznym w roku akademickim 2019/2020

w związku z zawieszeniem zajęć z powodu sytuacji epidemicznej w kraju

Procedura dyplomowania na I i II stopniu studiów wymaga, zgodnie z planem ramowym kierunku, zrealizowania i zaliczenia:

  1. seminarium dyplomowego,
  2. pracowni licencjackiej lub magisterskiej,
  3. obrony pracy,
  4. egzaminu dyplomowego.

Konieczna jest pilna weryfikacja zaawansowania prac dyplomowych przez promotorów i przekazanie do 10.04.2020 r. informacji o przewidywanym terminie ich ukończenia i złożenia w dziekanacie.

Prace licencjackie, zazwyczaj poglądowe, mogą być realizowane na dotychczasowych zasadach, przy zapewnieniu prawidłowej komunikacji student-promotor (głównie on-line). Obrony i egzaminy dyplomowe, dla kandydatów, którzy zamierzają rekrutować się na studia II stopnia, powinny odbyć się do 15.07. 2020 r.

Grupa studentów kierunku optometria i protetyka słuchu będzie realizować w okresie 01.07 -10.09.2020 r. zaplanowane staże w ramach programu Studiujesz? Pracuj! W tym przypadku, również prace magisterskie muszą być złożone w dziekanacie do 30 czerwca 2020 r.

Prace magisterskie mają najczęściej charakter badawczy, co w obecnej sytuacji może nie zostać zachowane. Niezbędna jest weryfikacja przez promotora w porozumieniu ze studentem, zaawansowania pracy, stopnia przeprowadzenia niezbędnych badań, rozważenie zmniejszenia grupy badanej i/lub zakresu doświadczeń, modyfikacji tematu pracy za zgodą dziekana/prodziekana. Możliwa jest zmiana charakteru pracy z badawczej na poglądową.

Pozostawia się pozostałe etapy dyplomowania: sprawdzanie oryginalności pracy w systemie JSA oraz opinię recenzenta przed złożeniem pracy w dziekanacie. Te etapy mogą odbywać się, podobnie jak sprawdzanie pracy przez promotora, drogą elektroniczną.

Proponuje się, aby obrony i egzaminy dyplomowe mogły odbywać się on-line za pomocą komunikatorów (wideokonferencje, Teams).

Proces składania ukończonych prac dyplomowych i terminy większości obron mogą być niezagrożone po przyjęciu zaproponowanych rozwiązań.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

LEKARSKO-DENTYSTYCZNY

 Infromacje dla studentów kończących studia:

- Lekarsko-dentystyczny

Pozostałe dokumenty dla studentów kończących studia:

- Formularz do suplementu

- Podanie o dyplom w jezyku angielskim

-----------------------------------------------------------------------------------

- INSTRUKCJA WPROWADZANIA TEMATU PRACY I PRZYPISYWANIA STUDENTA - dla promotorów

 

DOKUMENTY WSPÓLNE DLA STUDIÓW I i II STOPNIA

- Regulamin prac licencjackich

- Regulamin prac lic. DIETETYKA

- Regulamin prac magisterskich

- Regulamin prac mgr DIETETYKA

- Regulamin prac licencjackich dla studentów Biotechnologii medycznej

- Wzór pierwszej strony pracy

- Oświadczenie o samodzielnym wykonaniu pracy (oświadczenie B)

- Formularz oceny pracy (recenzent)

- Oświadczenie studenta - obrona zdalna

Dokumenty dotyczące Komisji Bioetycznej:

- Zasady składania wniosków do Komisji Bioetycznej

- załącznik nr 1

- załącznik nr 2

 -----------------------------------------------------------------------------------

TECHNIKI DENTYSTYCZNY

 Infromacje dla studentów kończących studia:

- Techniki dentystyczne

 Pozostałe dokumenty dla studentów kończących studia:

- Formularz do suplementu

- Podanie o wydanie dyplomu w języku angielskim

- Oświadczenie dotyczące wyboru tematu pracy

 -----------------------------------------------------------------------------------

 Infromacje dla studentów kończących kierunki: Dietetyka, Optometria, Protetyka Słuchu, Elektroradiologia, Biotechnologia medyczna, Neurobiologia

 - Informacja dla ostatnich lat studiów

 
Zaakceptowane tematy prac dyplomowych I i II stopnia kierunek Dietetyka

- Tematy prac Dietetyka I i II stopień

Tematy prac dyplomowych I i II stopnia kierunek Elektroradiologia

- Tematy prac Elektroradiologia

 
Pozostałe dokumenty dla studentów w/w kierunków:

- Formularz do suplementu

- Podanie o dyplom w języku angielskim

- Oświadczenie o wyborze tematu pracy dyplomowej