Wydziałowy Zespół Doskonalenia i Zapewnienia Jakości Kształcenia

Wydziałowy Zespół Doskonalenia i Zapewnienia Jakości Kształcenia w obecnym składzie został powołany przez Dziekana w styczniu 2013 roku. Cele i sposób działania WZDZJK określa Uchwała nr 42/12 Senatu Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 28 marca 2012 w sprawie wprowadzenia w Uniwersytecie Medycznym im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu Uczelnianego Systemu Doskonalenia i Zapewnienia Jakości Kształcenia.

Do zadań Wydziałowego Zespołu Doskonalenia i Zapewnienia Jakości Kształcenia należy:

1) przegląd i analiza programów nauczania pod kątem zgodności z realizowanym programem studiów,
2) przygotowanie i prowadzenie wśród studentów, doktorantów i słuchaczy studiów podyplomowych badań ankietowych dotyczących jakości kształcenia,
3) hospitacje zajęć dydaktycznych uwzględniające ich związek z założonymi celami kształcenia oraz stosowność wykorzystywanych metod i środków dydaktycznych,
4) opracowanie rezultatów przeprowadzonych badań jakości i efektów kształcenia,
5) wdrażanie opracowanych procedur służących zapewnieniu i doskonaleniu jakości kształcenia,
6) analizowanie i publikowanie wyników oceny jakości kształcenia oraz efektów kształcenia,
7) przedstawianie Dziekanowi propozycji działań mających na celu podnoszenie jakości kształcenia na wydziale,
8) przedstawianie radzie wydziału corocznych sprawozdań z efektów działania systemu zarządzania jakością kształcenia na wydziale,
9) analiza sposobów i zasad oceniania studentów i doktorantów, w tym stosowanych kryteriów i procedur.

Przewodniczący Wydziałowych Zespołów Doskonalenia i Zapewnienia Jakości Kształcenia przekazują Dziekanowi wyniki badań ankietowych jakości kształcenia i hospitacji zajęć dydaktycznych celem wykorzystania ich do realizacji działań naprawczych oraz upowszechniania najlepszych praktyk dotyczących doskonalenia jakości oraz efektów kształcenia.

Skład WZDiZJ 2020

 

Sprawozdanie WZDZJK Wydziełu Lekarskiego II

Podsumowanie hospitacji na zajęciach polskojęzycznych w semestrze letnim 2017/2018

 

Plan hospitacji na zajęciach polskojęzycznych w semestrze letnim 2017/2018

Plan hospitacji na zajęciach polskojęzycznych w semestrze zimowym 2017/2018

Plan hospitacji na zajęciach anglojęzycznych w semestrze zimowym 2017/2018

 

Dane hospitacji jednostek w roku akademickim 2014/2015

Podsumowanie hospitacji jednostek w roku akademickim 2014/2015

Dane hospitacji jednostek w roku akademickim 2015/2016

Podsumowanie hospitacji jednostek w roku akademickim 2015/2016

Dane hospitacji jednostek w roku akademickim 2016/2017

Podsumowanie hospitacji jednostek w roku akademickim 2016/2017

Dane hospitacji jednostek w roku akademickim 2017/2018 (semestr zimowy)

Podsumowanie hospitacji jednostek w roku akademickim 2017/2018 (semestr zimowy)