Wydziałowy Zespół Doskonalenia i Zapewnienia Jakości Kształcenia

Wydziałowy Zespół Doskonalenia i Zapewnienia Jakości Kształcenia w obecnym składzie został powołany przez Dziekana w styczniu 2013 roku. Cele i sposób działania WZDZJK określa Uchwała nr 42/12 Senatu Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 28 marca 2012 w sprawie wprowadzenia w Uniwersytecie Medycznym im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu Uczelnianego Systemu Doskonalenia i Zapewnienia Jakości Kształcenia.

Do zadań Wydziałowego Zespołu Doskonalenia i Zapewnienia Jakości Kształcenia należy:

1) przegląd i analiza programów nauczania pod kątem zgodności z realizowanym programem studiów,
2) przygotowanie i prowadzenie wśród studentów, doktorantów i słuchaczy studiów podyplomowych badań ankietowych dotyczących jakości kształcenia,
3) hospitacje zajęć dydaktycznych uwzględniające ich związek z założonymi celami kształcenia oraz stosowność wykorzystywanych metod i środków dydaktycznych,
4) opracowanie rezultatów przeprowadzonych badań jakości i efektów kształcenia,
5) wdrażanie opracowanych procedur służących zapewnieniu i doskonaleniu jakości kształcenia,
6) analizowanie i publikowanie wyników oceny jakości kształcenia oraz efektów kształcenia,
7) przedstawianie Dziekanowi propozycji działań mających na celu podnoszenie jakości kształcenia na wydziale,
8) przedstawianie radzie wydziału corocznych sprawozdań z efektów działania systemu zarządzania jakością kształcenia na wydziale,
9) analiza sposobów i zasad oceniania studentów i doktorantów, w tym stosowanych kryteriów i procedur.

Przewodniczący Wydziałowych Zespołów Doskonalenia i Zapewnienia Jakości Kształcenia przekazują Dziekanowi wyniki badań ankietowych jakości kształcenia i hospitacji zajęć dydaktycznych celem wykorzystania ich do realizacji działań naprawczych oraz upowszechniania najlepszych praktyk dotyczących doskonalenia jakości oraz efektów kształcenia.

Skład WZDiZJ 2020-2024

Zarządzenie Rektora nr 95/19 z dnia 12 listopada 2019r.

Załącznik do Zarządzenia Rektora nr 95/19 z dnia 12 listopada 2019r.

Uchwała Senatu nr 182/16

 

Zarządzenie Rektora nr 14/15

 

Procedura Hospitacji

 

Protokół hospitacji