Program posiedzenia Rady Wydziału

                 

 

Program Posiedzenia Rady Wydziału Medycznego

Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

 w dniu 31 sierpnia 2020r., godz. 11.00

 

Posiedzenie odbędzie się w sali A Centrum Kongresowo-Dydaktycznego UMP ul. Przybyszewskiego 37a

 

Załączniki do programu Rady znajdują się pod adresem

http://wl2.ump.edu.pl/wydzial/program

 

PORZĄDEK OBRAD

 

 1. Wystąpienie Dziekana Wydziału Medycznego – prof. dr hab. Marii Iskry

 _________________________________________________________________________________________________

 

2. Podsumowanie spraw dydaktycznych – wystąpienie prof. dr hab. Marii Iskry

 _________________________________________________________________________________________________

 

III. „Doktoraty i ewaluacja nauki w świetle reformy uczelni oraz zmian w ustawodawstwie” – wystąpienie prof. dr hab. Michała Nowickiego – Prorektora ds. Nauki i Rozwoju

 _________________________________________________________________________________________________

 

IV. D O K T O R A T Y na Wydziale Medycznym – podsumowanie - wystąpienie prof. dr hab. Marii Iskry

 

-Wyznaczenie recenzentów w przewodzie doktorskim –  tajne głosowanie  – głosują samodzielni 

 

1.mgr fizyki medycznej Weronika Kawałkiewicz z Katedry Biofizyki UM w Poznaniu. Rozprawa doktorska pt. Wykorzystanie Dopplerowskiej wibrometrii laserowej w diagnostyce dysfunkcji stawu skroniowo-żuchwowego.

Promotor: prof. dr hab. LESZEK KUBISZ

Promotor: prof. dr hab. JERZY SOKALSKI 

 

Proponowani Recenzenci:       prof. dr hab. Anna Janas-Naze UM w Łodzi

                                                dr hab. Danuta Lietz-Kijak PUM w Szczecinie

 

2. lek. Tomasz Andrzejewski z Ortopedyczno-Rehabilitacyjnego Szpitala Klinicznego im. W. Degi z Kliniki Ortopedii Ogólnej, Onkologicznej i Traumatologii w Poznaniu (PNSMBN). Rozprawa doktorska pt. Polska adaptacja kulturowa i walidacja kwestionariuszy oceny stawów kolanowych Knee Society Score.

Promotor: prof. dr hab. JACEK KRUCZYŃSKI

 

Proponowani Recenzenci:       prof. dr hab. Tomasz Mazurek,  GUM-ed 

                                                 dr hab. Marcin Domżalski prof. UM, UM w Łodzi

 

 

- Przyjęcie rozprawy doktorskiej i dopuszczenie do obrony – tajne głosowanie - głosują samodzielni 

 

1. lek. Joanna Weglowski z Ameos Klinikum fűr Innere Medicin, Haldensleben – Niemcy (PNSMBN). Rozprawa doktorska pt. Rozwój przestrzeni nadtwardówkowej i podpajęczynówkowej w kanale kręgowym u zarodków i płodów ludzkich od 5 do 12 tygodnia.

Promotor: prof. dr hab. MAŁGORZATA BRUSKA

 

2. mgr biologii Alicja Sroka z Katedry i Zakładu Anatomii Prawidłowej UM w Poznaniu. Rozprawa doktorska pt. Otwór łukowaty w kręgu szczytowym w obrazach tomografii komputerowej u dzieci.

Promotor: prof. dr hab. MAŁGORZATA BRUSKA

 

3. lek. Sylwia Iwańczyk ze Studiów Doktoranckich w I Klinice Kardiologii UM w Poznaniu. Rozprawa doktorska pt. Skuteczność i bezpieczeństwo rusztowań bioresorbowalnych w leczeniu zwężeń na podziale tętnic wieńcowych.

Promotor: dr hab. ALEKSANDER ARASZKIEWICZ

 

4. lek. Natalia Neumann-Klimasińska ze Studiów Doktoranckich w Katedrze i Klinice Neonatologii UM w Poznaniu. Rozprawa doktorska pt. Wpływ wentylacji nieinwazyjnej helioxem na czynność oddechową oraz aktywność bioelektryczną przepony u wcześniaków z niewydolnością oddechową.

Promotor: dr hab. TOMASZ SZCZAPA

 

5. lek. Paulina Gulbicka z Oddziału Gastroenterologii, Dietetyki i Chorób Wewnętrznych Szpitala Klinicznego im. H. Święcickiego w Poznaniu (PNSMBN). Rozprawa doktorska pt. Ocena profilu białkowego u pacjentów z chorobą trzewną oraz zespołem zaburzeń wchłaniania.

Promotor: prof. dr hab. MARIAN GRZYMISŁAWSKI  

 

_________________________________________________________________________________________________

 

V. Wolne głosy i wnioski

_________________________________________________________________________________________________

                                                                                                                                                                                                                                                             

Dziekan Wydziału Medycznego

 /-/prof. dr hab. Maria Iskra

 

 Zwracam się z uprzejmą prośbą, aby wszyscy uczestnicy posiedzenia Rady Wydziału mieli założone maseczki.

Do pobrania