Program posiedzenia Rady Wydziału

                   Program Posiedzenia Rady Wydziału Medycznego Uniwersytetu Medycznego                      

im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu – 15 stycznia 2020r., godz. 10.00

Posiedzenie odbędzie się w sali A Centrum Kongresowo-Dydaktycznego UMP

ul.Przybyszewskiego 37a

 

Załączniki do programu Rady znajdują się pod adresem

http://wm.ump.edu.pl/wydzial/program

 

PORZĄDEK OBRAD

 

 I.Wystąpienie JM Rektora - prof. dr hab. Andrzeja Tykarskiego

_________________________________________________________________________________________________

 II.Sprawozdanie z obrad Senatu (posiedzenie odbyło się w dniu 18.12.2019r.) – prof. dr hab. Teresa Matthews-Brzozowska

_________________________________________________________________________________________________

 III. Informacja o nadanych stopniach naukowych

_________________________________________________________________________________________________

 IV.Wybór Wydziałowej Komisji Wyborczej na kadencję 2020-2024

             - tajne głosowanie – głosują wszyscy członkowie RWM

_________________________________________________________________________________________________

 V.INFORMACJE DYDAKTYCZNE:

 _________________________________________________________________________________________________

 VI.Wręczenie doktorantom zaświadczeń o nadaniu stopnia naukowego doktora nauk medycznych i nauk o zdrowiu

_________________________________________________________________________________________________

VII. Autoprezentacja dr hab. Doroty Sikorskiej

_________________________________________________________________________________________________

VIII. D O K T O R A T Y 

 

- Wyznaczenie promotora pomocniczego w przewodzie doktorskim

            –  tajne głosowanie - głosują samodzielni członkowie RWM

 

1.lek. dent. Patrycja Przybylska z Katedry i Kliniki Ortopedii Szczękowej i Ortodoncji UM w Poznaniu. Rozprawa doktorska pt. Analiza wad narządu żucia z uwzględnieniem funkcji stawu skroniowo-żuchwowego i wad postawy ciała.

Promotor: prof. dr hab. TERESA MATTHEWS-BRZOZOWSKA

 

Proponowany promotor pomocniczy: dr n. med. PRZEMYSŁAW KOPCZYŃSKI

 

 

-Wyznaczenie recenzentów  i Komisji w przewodzie doktorskim

            –  tajne głosowanie - głosują samodzielni członkowie RWM

 

1.lek. Alina Podkowińska ze Stacji Dializ B. Braun Avitum w Poznaniu (PNSMBN). Rozprawa doktorska pt. Ocena modyfikacji białek w przewlekłej chorobie nerek – wybrane aspekty kliniczne i biochemiczne.

Promotor: dr hab. DOROTA FORMANOWICZ 

 

2.lek. Katarzyna Kawka-Paciorkowska z Ginekologiczno-Położniczego Szpitala Klinicznego z Kliniki Perinatologii i Ginekologii w Poznaniu (PNSMBN). Rozprawa doktorska pt. Ocena skuteczności indukcji porodu po 41. tygodniu ciąży w zależności od stężenia wybranych hormonów w ustroju ciężarnej.

Promotor: prof. dr hab. GRZEGORZ H.BRĘBOROWICZ 

 

3.mgr inż. Piotr Bolesław Zdziech z Laboratorium Techniki Dentystycznej „Pio-Dent” w Błoniu (PNSMBN). Rozprawa doktorska pt. Wpływ oddziaływania wybranych środków chemicznych na strukturę i właściwości fizykochemiczne mas polimetakrylanowych.

Promotor: prof. dr hab. BEATA CZARNECKA

 

4.lek. Magdalena Andrzejewska ze Studiów Doktoranckich w Katedrze i Klinice Gastroenterologii, Dietetyki i Chorób Wewnętrznych UM w Poznaniu. Rozprawa doktorska pt. Zastosowanie proteomiki w diagnostyce i monitorowaniu przebiegu klinicznego wrzodziejącego zapalenia jelita grubego i choroby Leśniowskiego-Crohna.

Promotor: prof. dr hab. MARIAN GRZYMISŁAWSKI

 

5.mgr fizyki Mariusz Budaj z Prywatnego Gabinetu Optometrii w Szamotułach (PNSMBN). Rozprawa doktorska pt. Ocena wybranych parametrów układu wzrokowego u osób z uszkodzeniem słuchu.

Promotor: prof. dr hab. BOGDAN MIŚKOWIAK 

 

6.lek. Sławomir Michalak z Ortopedyczno-Rehabilitacyjnego Szpitala Klinicznego im. W. Degi z Kliniki Ortopedii Ogólnej, Onkologicznej i Traumatologii w Poznaniu (PNSMBN). Rozprawa doktorska pt. Ocena zmian zachodzących w więzadle rzepki i ich wpływu na funkcję kończyny po całkowitej endoprotezoplastyce stawu kolanowego wykonanej z zachowaniem lub usunięciem ciała tłuszczowego podrzepkowego.

Promotor: prof. dr hab. JACEK KRUCZYŃSKI

 

- Zmiana recenzenta w przewodzie doktorskim

            –  tajne głosowanie - głosują samodzielni członkowie RWM

 

1.lek. stom. Małgorzata Rydzewska-Lipińska z Katedry i Kliniki Chirurgii Stomatologicznej i Periodontologii UM w Poznaniu. Rozprawa doktorska pt. Ocena stanu jamy ustnej i potrzeb metabolicznych u chorych z zespołem metabolicznym.

Promotor: prof. dr hab. JERZY SOKALSKI

 _________________________________________________________________________________________________

 IX.Wolne głosy i wnioski

_________________________________________________________________________________________________

                                                                                                                                                                                                                                                          

 Dziekan Wydziału Medycznego

   /-/prof. dr hab. Maria Iskra