< Cofnij

Informacja dotycząca obron

INFORMACJA DLA STUDENTÓW OSTATNICH LAT STUDIÓW – rok akademicki 2019/2020

 

1.Pracę dyplomową należy złożyć w Dziekanacie Wydziału Medycznego osobiście, za pośrednictwem osoby trzeciej (pokój D230) lub drogą pocztową (Poczta Polska, kurier) za potwierdzeniem odbioru, najpóźniej do 15 września ostatniego roku studiów.

*w przypadku udziału w projekcie Studiujesz! Pracujesz!, pracę magisterską należy złożyć do dnia 30 czerwca ostatniego roku studiów.

W indywidualnych i uzasadnionych przypadkach wynikających z § 60 ust 1 i 2 Regulaminu Studiów (Uchwała nr 40/2019), Dziekan może wyrazić zgodę na przesunięcie terminu złożenia pracy dyplomowej na wniosek studenta, nie więcej niż o 3 miesiące.

Studenci, którzy nie złożą pracy dyplomowej w w/w terminach zostaną skreśleni z listy studentów.

 

UWAGA – Studenci I stopnia, którzy zamierzają przystąpić do rekrutacji na studia II stopnia powinni obronić się w czerwcu/lipcu. Bez wymaganego tytułu nie można przystąpić do rekrutacji!!!

 

2. Po złożeniu pracy w Dziekanacie - Prodziekan wyznacza termin obrony (w okresie od czerwca do około połowy lipca 2020 r. oraz na przełomie sierpnia/września 2020 r.)

Obrona odbywa się w obecności Promotora oraz Recenzenta – w przypadku niemożności uczestniczenia ww. osób w egzaminie dyplomowym, obrona zostanie przesunięta na kolejny termin.

Student zobowiązany jest poinformować Promotora oraz Recenzenta o terminie obrony.

 

3. Komplet dokumentów do egzaminu dyplomowego, który należy złożyć/przesłać do Dziekanatu:

UWAGA!!! Oświadczenie B musi być trwale połączone z wydrukowaną pracą. Praca musi być zatwierdzona na stronie tytułowej (wg wzoru) przez Promotora.

*Student – w dniu składania pracy w Dziekanacie musi mieć uregulowane wszystkie zobowiązania finansowe wobec Uczelni (czesne, odsetki, dodatkowe opłaty – zakładka SIANO).

*Przed złożeniem pracy w Dziekanacie studenci mają obowiązek dołączyć treść pracy w PDF w systemie WISUS- ZAPISZ w zakładce Prace dyplomowe. Plik dołączony do systemu musi być identyczny z wydrukowaną pracą.

 

4. Dodatkowe informacje:

 

Recenzja pracy dokonana przez Recenzenta powinna być dostarczona drogą elektroniczną w formie skanu podpisanego przez Recenzenta maks. 3 dni przed obroną.

 

5. Obrona prowadzona w trybie online (w aplikacji Teams).

Z uwagi na sytuację epidemiczną, obrony prac magisterskich i licencjackich w roku akademickim 2019/2020 prowadzone będą w formie zdalnej (§ 3 ust.16 Zarządzenia nr 52/20 Rektora UMP).

Po złożeniu w dziekanacie kompletu wymaganych dokumentów, obrona przeprowadzena jest w trybie online.

  1. obrona odbywa się wyłącznie za pośrednictwem aplikacji Teams w trybie wideokonferencji,
  2. logowanie do aplikacji Teams musi obywać się za pośrednictwem oficjalnych kont UMP umożliwiających weryfikację tożsamości uczestników,
  3. w trakcie obrony wymagane jest zamieszczenie przez studenta w aplikacji Teams kilkuminutowej prezentacji,
  4. w trakcie całego czasu trwania obrony pracy magisterskiej w trybie online konieczny jest przekaz zarówno obrazu jak i dźwięku,
  1. warunkiem przeprowadzenia obrony w trybie online jest udział w wideokonferencji wszystkich członków komisji (Przewodniczący Komisji promotor, recenzent),
  1. w ustaleniu dogodnego dla wszystkich uczestników terminu obrony pośredniczy dziekanat,
  2. skan zaświadczenia o uzyskaniu tytułu magistra/licencjata zostanie przesłany absolwentowi drogą elektroniczną na wniosek absolwenta.

*w przypadku prac licencjackich – obrony odbywają się w jednostkach, w których realizowana jest praca.

* w przypadku prac magisterskich – obrony odbywają się za pośrednictwem Dziekanatu.

 

6. Odbiór dokumentów

7. Studentki, które zmienią nazwisko do daty ostatniego egzaminu, a także studentki, które zmieniły nazwisko i do dnia dzisiejszego nie dostarczyły do dziekanatu kserokopii AKTU ŚLUBU proszone są o niezwłoczne dopełnienie formalności.

 

Dziekanat Wydziału Medycznego