< Cofnij

Informacja dla Koordynatorów przedmiotów na kierunkach studiów prowadzonych na Wydziale Medycznym

Szanowni Państwo Kierownicy Jednostek i Koordynatorzy przedmiotów

na kierunkach studiów prowadzonych na Wydziale Medycznym!

 

W związku z Zarządzeniem nr 33/20 JM Rektora Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu o realizacji zajęć dydaktycznych w formie zdalnej
do 3 maja br., proszę o przekazanie do dziekanatu Wydziału Medycznego drogą mailową następujących informacji:

 

 

 

Koordynatorów przedmiotów prowadzonych na kierunku lekarsko-dentystycznym odsyłam do Rozporządzenia MNiSW z dnia 1 kwietnia b.r.
(w załączeniu), zwłaszcza § 1b, dotyczącego liczby punktów ECTS możliwej do zrealizowania zdalnie. Proszę o wstępną ocenę, aktualną na dzień 3 maja br., realizacji zajęć z przedmiotu i uzyskanych efektów uczenia się .

W sprawie praktyk śródrocznych, wakacyjnych, zawodowych, itp., proszę ich koordynatorów i opiekunów o procedowanie w sprawie umów, jednak niewyznaczanie terminów ich odbywania do czasu odwieszenia zajęć
i wznowienia funkcjonowania poradni, klinik, gabinetów, pracowni i innych miejsc, w których były wcześniej planowane i przeprowadzane.

Termin nadsyłania informacji: 04.05.2020 r.

 

prof. dr hab. Maria Iskra

Dziekan Wydziału Medycznego

Rozporządzenie MNiSW z 1 kwietnia br.