< Cofnij

Ubezpieczenie PZU dla studentów

W roku akademickim 2015/2016 zgodnie z zawartą umową z PZU S.A., indywidualna składka na ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) studentów wynosi 40 zł, całkowita suma ubezpieczenia wynosi 25000 zł.
Ubezpieczenie obejmuje okres od 1 października 2015 r. do 30 września 2016 r.

Studenci zobowiązani są do wpłacania składki na rachunek bankowy Uczelni do dnia 31 października br.:

Bank Handlowy S.A. w Warszawie/Oddział w Poznaniu
nr rachunku: 92 1030 1247 0000 0000 4772 4821
z dopiskiem: składka na ubezpieczenie NNW 2015/2016, imię i nazwisko, wydział, kierunek studiów, rok studiów.

Kopię dowodu wpłaty OBOWIĄZKOWO należy złożyć w Dziekanacie lub przesłać mailem na adres pracownika Dziekanatu danego kierunku:
• kierunek lekarsko-dentystyczny I i II rok: aroszczak@ump.edu.pl
• kierunek lekarsko-dentystyczny III, IV, V rok: elmichal@ump.edu.pl
• kierunek Techniki dentystyczne i Higiena dentystyczna: kbarczak@ump.edu.pl
• kierunek Dietetyka: mpazgrat@ump.edu.pl
• kierunek Biotechnologia: halino@ump.edu.pl
• kierunki Optometria i Protetyka słuchu: mkmiec@ump.edu.pl

W NIEPRZEKRACZALNYM TERMINIE do dnia 31 października 2015 r.!

Dostarczenie potwierdzenia dokonanej płatności jest warunkiem niezbędnym do objęcia ubezpieczeniem!


W przypadku posiadanego indywidualnego ubezpieczenia student zobowiązany jest dostarczyć kserokopię karty euro lub ksero polisy zakładu pracy - obowiązkowo do 31 października 2015r.

Dziekanat WLII